سوگند بتی

پیشنهاد کاربران

سوگند بَتّی batti
در این سوگند مدعی هیچ دلیلی ارایه ننموده و سوگند قاطع دعوا است و بر عکس سوگند تکمیلی،
قابل رد به مدعی علیه میباشد
انواع سوگند : ۱. سوگند عهدی ۲. سوگند قضایی
انواع سوگند قضایی :۱. سوگند بَتّی ۲. سوگند استظهاری ۳. سوگند تکمیلی
شماره های ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶ و ۴۵۸ و ۴۶۳ جلد ۳ آدم دوره پیشرفته دکتر عبدالله شمس
سوگند بَتّی
یا سوگند قاطع دعوا؛سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد، ادعای مدعی ساقط یا اثبات می شود.
تلفظ صحیح: سوگند بَتّی
سوگند منکر ( مدعی علیه ) بر فعل یا ترک فعل خود برای نفی ادعای مدعی/ کلیات و مقدمه علم حقوق، استاد گلدوزیان.
سوگندی است که قاطع دعواست،
سوگندی است که ادعای ثابت یا ساقط میشود.
( دکتر عبدالله شمس، دوره پیشرفته آ. د. م
ج ۳ شماره ۴۲۶ )
سوگند قاطع دعوا
سوگندی است که به تنهایی ادعای خواهان را رد یا اثبات می کند

بپرس