سونوریته

پیشنهاد کاربران

سونوریته را در معنی لغوی � پرآهنگی� گویند. صدادهندگی زیبا در ساز, آواز ارکسترو هر آنچه که ما به عنوان صدای موسیقایی میشناسیم صدای � سونور� نامیده می شود.

صدا دهی

سوال های مرتبط