سولین

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ اسم ها

اسم: سولین (دختر) (کردی) (طبیعت) (تلفظ: sulin) (فارسی: سولین) (انگلیسی: sulin)
معنی: غنچه تازه شکفته
برچسب ها: اسم، اسم با س، اسم دختر، اسم کردی، اسم طبیعت

پیشنهاد کاربران

سولین به معنی غنچه نشکفته دم صبح است . . در بعضی گویش ها آن را نمکین معنی کرده اند . . این واژه گل کوهی هم معنی شده . .
اسم اصیل کردی است به معنای غنچه نو شکفته دم صبح .
یهنی غنچه تازه شکفته

اسم یک گل زیبا و اسم یک ابشار کردستان ترکیه
سولین در اصطلاح گویش کردی بە آبرو یا بستر عبور آب گفته میشود و صولین با ص است که میشود غنچە تازە شکفته
به معنی غنچه تازه شکفته شده
سولین اسم زیبا هست که معنی آن غنچه گل هستش
سولین اسم کردی که دختر خاله ی منم هست به معنای گل تازه شکفته است
سولین درکتاب بانه بورینه ماموستا هه ژار به معنی زیر آب اومده
سولین اسم دخترانه کردی به معنی غنچه
سولین اسم بسیار زیبایی که به معنی غنچه ی گل یا غنچه ی تازه شکفه است
سۆلین اسم زیبای کردی بەمعنای غنچەاست
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما