سوق الجیش

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ فارسی

( مصدر ) لشکرکشی استراتژی . یاسوق لبجیشی . ( صفت ) منسوب به سوق الجیش .

فرهنگ معین

(سَ قُ لْ جَ ) [ ع . ] (اِمص . )لشکر - کشی ، استراتژی .

فرهنگ عمید

۱. لشکر کشی.
۲. (نظامی ) استراتژی.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما