برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنسکریت

معنی سنسکریت در لغت نامه دهخدا

سنسکریت. [ س َ ک ِ ] (اِخ ) زبان علمی قدیم و مقدس هندوان ، و آن یکی از زبانهای مهم هند و ایرانی از شعب هندو اروپایی است. و آن زبان اقوام هندو است که با زبان اوستا خویشاوندی نزدیک دارد. پس از آنکه آریاییان بر داساهای ساکن هند پیروز شدند، قسمتهای برجسته تمدن آنان را اخذ کردند و تا حدودی تحت تأثیر تمدن آنان قرار گرفتند.پیروزی بر داساها آریاییان را جسور کرد بطوری که به کشورگشایی و توسعه ٔ مرزوبوم خود پرداختند؛ فرهنگ و تمدن آنان که متکی بر اساطیر بود جنبش جدیدی را آغازنهاد. شرح این وقایع بوضوح در منترهای ودا ضبط شده است. وداها علاوه بر اینکه مدخل همه علوم هستند یادداشتهای روزانه ٔ ملتی بزرگ نیز بشمار میروند که در آن طبقه ٔ اشراف از ابراز هیچگونه کینه نسبت به بردگان فروگذار نکرده اند. همزمان با استقرار آریاییان در سرزمین هفت رودخانه این قوم به جمعآوری منترها و سرودهایی که تا آن زمان بصورت آثار پراکنده بود اقدام کرد و از آنها مجموعه ای فراهم آورد. تاریخ تصنیف منترها بسیار قدیم است ، ولی جمعآوری آن هنگامی شروع شد که دیدند علوم آنان رو به نابودی است و خطر فراموشی این گنجینه را مورد تهدید قرارداده است. ترتیب و تقسیم منترها بر طبق اصول علمی انجام گرفت و تمام کتاب بچهار سام هیتا یا مجموعه بشرح زیرتقسیم شده است : 1 - ریگ ودا 2 - یجور ودا. 3 - سام ودا. 4 -آثرو ودا .بطور تقریب میتوان گفت که جمعآوری ودا بایستی در حدود 3000 سال قبل از میلاد تمام شده باشد. از شواهدی که در وداها یافت میشود برمی آید که گروهی نسبت بموجودیت ارباب انواع و برتری آنها نسبت به بشر بشک و تردید دچار شده بودند؛ در این اثنا بعضی از افراد طبقه ٔ ممتاز نیز دست از قربانی و اجرای مراسم دینی برداشته ، تنها و دور از مردم در جنگلها بتفکر و تأمل پرداختند. اینان پیشقدمان مکتب آزادی فکر و حقیقت جویی بودند که نمیخواستند خود را در قید و اشکال و شعارهای سنتی نگاه دارند. اینان با اشتیاق تمام میخواستند بدانند بشر از کجا می آید و بکجا میرود. منظور از پیدایش او چه بود. پس از مرگ سرنوشتش چه خواهد بود، چه کسی بر جهان حکومت میکند یا چه چیز است که زندگی می بخشدو دوباره پس میگیرد. این مردم صادق و صمیم که قلباًناراحت بودند سرگرم مباحث و مطالبی فلسفی شدند که امروزه آنها را اوپانیشاد مینامیم. اوپانیشادها گوهرهای بش ...

معنی سنسکریت به فارسی

سنسکریت
زبان علمی قدیم و مقدس هندوان و آن یکی از زبانهای مهم هند و ایرانی از شعب هند و اروپایی است و آن زبان اقوام هندوست که با زبان اوستا خویشاوندی نزدیک دارد . پس از آنکه آریاییان برداساهای ساکن هند پیروز شدند قسمتهای برجسته تمدن آنانرا اخذ کرده تا حدودی تحت تاثیر تمدن آنان قرار گرفتند . پیروزی برداساها آریاییان را جسور کرد بطوریکه به کشور گشایی و توسعه مرز و بوم خود پرداختند . فرهنگ و تمدن آنان که متکی براساطیر بود جنبش جدیدی را آغاز نهاد . شرح این وقایع بوضوح در منترهای ودا ضبط شده است . وداها علاوه براینکه مدخل همه علوم هستند یادداشتهای روزانه ملتی بزرگ نیز بشمار میروند که در آن طبقه اشراف از ابراز هیچگونه کنیه ای نسبت به بردگان فرو گذار نکرده اند.همزمان با استقرار آریاییان درسرزمین هفت رودخانه این قوم بجمع آوری منترها وسرودهایی که تا آن زمان بصورت آثار پراکنده بود اقدام کرد و از آنها مجموعه ای فراهم آورد . تاریخ تصنیف منترها بسیار قدیم است ولی جمع آوری آن هنگانی شروع شد که دیدند علوم آنان رو بنابودی است و خطر فراموشی این گنجینه را مورد تهدید قرار داده است.تقسیم و ترتیب منترها برطبق اصول علمی انجام گرفته و تمام کتاب بچهار سام - هیتا یا مجموعه بشرح زیر تقسیم شده است : ۱ - ریگ ودا ۲ - یجور ودا ۳ - سام ودا ۴ - آثرو ودا بطور تقریب میتوان گفت که جمع آوری ودا بایستی در حدود ۳٠٠٠ سال ق م . تمام شده باشد . از شواهدی که در وداها یافت میشود برمیاید که گروهی نسبت به موجودیت ارباب انواع و برتری آنها نسبت به بشر بشک و تردید دچار شده بودند . در این اثنا بعضی از افراد طبقه ممتاز نیز دست از قربانی و اجرای مراسم دینی برداشته تنها و دور از مردم در جنگلها بتفکر و تامل پرداختند .اینان پیشقدمان مکتب آزادی فکر و حقیقت جویی بودند که نمیخواستند خود را در قید و بند اشکال و شعارهای سنتی نگاه دارند.اینان با اشتیاق تمام میخواستند بدانند بشر از کجا میاید و بکجا میرود منظور از پیدایش او چه بودهپس از مرگ سرنوشتش چه خواهد بود چه کسی بر جهان حکومت میکند چه چیز است که زندگی می بخشد و دوباره پس میگیرد .این مردم صادق و صمیم که قلبا ناراحت بودند سرگرم مباحث و مطالبی فلسفیی شدند که امروزه آنها را اوپانیشاد مینامیم . او پانیشادها گوهرهای دانش بشر ...

معنی سنسکریت در فرهنگ فارسی عمید

سنسکریت
زبان علمی و مقدس هندیان که از زبان های هندواروپایی و از دستۀ هندوایرانی است و با زبان های ایرانی کهن (اوستایی و فارسی باستان) بسیارنزدیک است.

سنسکریت در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:سانسکریت

سنسکریت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
زبان باستانی مردم هندوستان و زبان دینی مذاهب هندوییسم، بودیسم و جاینیسم می‌باشد که از لحاظ زبان‌شناسی با پارسی باستان هم‌ریشه است.
زبان سانسکریت؛ از خانوادهٔ زبان‌های هند و اروپایی به‌حساب می‌آید.
نسک ارجمند وداها به این زبان سانسکریت یا سَنسکریت است.
مهیدا
زبا سانسکریت
زبان سنسکریت یا سانسکریت زبان باستانی مردم هندوستان وزبان دینی مذاهب هندوییسم بودیسم وجاینیسم می باشد که از لحاظ زبان شناسی با پارسی باستان هم ریشه است . واژه سانسکریت از واژه ی "سامی کرته " (خودساخته ) مشتق شده وبه معنی خودسازه است . این واژه بعدها معنی فرهنگی به خودگرفت وزبان سانکریت (سانسکریت واک ) به معنی " زبان فرهنگ بالا " استفاده شد. همچنین به این زبان اصطلاحا دوا باگا نیزگفته می شود که به معنی " زبان خدایان " است.
خاستگاه زبان سنسکریت
جالب است بدانید نظریه جدیدی معتقداست زبان سانسکریت درمنطقه فلات ایران شکل گرفته و جیرفت را از جایگاه های آن می دانند . این نظریه خیلی هم دور از ذهن نیست چراکه زبان سانسکریت ارتباط بسیار نزدیکی بازبان اوستایی و نزدیکی زیادی به زبان پارسی باستان دارد.
علی سیریزی
سانسکریتSanskrit- زبان باستانیِ فرهنگِ معنوی هندو (وداها). متون مقدسِ بزرگی از این زبان سرچشمه گرفته است.
مصیب مهرآشیان مسکنی
سنسکریت را میتوان مادر تمدن بشری ومادر تمام زبان های زنده جهان نامید چون در تمام آنها یا تشریک مساعی دارد یا ریشه اساطیری دارد
مصیب مهرآشیان مسکنی
ازقدیم الایام داس ها کجکاو و دنبال یک وسیله ارتباط جمعی بودند که توانستند گویش و زبان را اولین ابزار ارتباط جمعی خود قرار دهندکه پیدایش گپ و کلام گردید
مصیب مهرآشیان مسکنی
سنسکریت بعداز پیدایش زبان به فکر ارتباط با آینده و یا راه دور گردید که خط و نوشتن و لوح گلی به وجود آمد و لذا میخواست بداند که از کجا آمده است به همان خاطر خط و حجاری و نقشهایی بر سنگ ها و غار ها ایجاد کرد و لذا در فکر سرپرست و ارباب و رب خود افتاد که ادیان مختلفی را خلق کرد
مصیب مهرآشیان مسکنی
با حمله قوم آریا بر داس ها اکثر تمدن انها نابود شد و بعضی هم الگو وریشه فلسفه اساطیر یونان و ایران شد
مصیب مهرآشیان مسکنی
فکر از کجا آمده ام داس ها در اقوام آریا بیشتر قوت گرفت
مصیب مهرآشیان مسکنی
سنسکریت و اولین گام فلسفه اندیشه از کجا آمده ام سبب شد که اوپانیشاد های متفکر جهت تحقیق به بیابان زدن و فلسفه از کجا آمده ام همان فلسفه و اساطیر امروز شد
مصیب مهرآشیان مسکنی
سنسکریت و طرح قانون و فرهنگ دینی مذهبی پس اوپانیشاد ها در فکر از کجا امده ام کانال دیگری گشودند به کجا خواهم رفت
مصیب مهرآشیان مسکنی
در سنسکریت بکجا خواهم رفت سبب پیدایش منتر ها و ودا های چهار گانه گردید
مصیب مهرآشیان مسکنی
سنسکریت بکجا خواهم رفت اوپانیشاد ها فلسفه نذیر و بشیر را رقم زدند
مصیب مهرآشیان مسکنی
نذیر در سنسکریت همان عذاب دوزخ را برای گنهکاران رقم زد تا قانون نذیر و حذر از گناه و عصیان و جرم مانع شرارت و بر هم زدن آسایش شود که در ودا های مقدس گنجانده شده است
مصیب مهرآشیان مسکنی
بشیر در سنسکریت بشارت بهشت را برای نیکوکاران ارمغان داد واولین پاداش اخروی در سنسکریت رقم زده شد
مصیب مهرآشیان مسکنی
فلسقه یونان و مشرق و اساطیر ان از اوپانیشاد کرفته شده است
مصیب مهرآشیان مسکنی
سنسکریت زایش فلسفه و عرفان و ریاضت
پدران فلسفه اوپانیشاد های اندیشمند وعرفان محصول محققین ان است.
و ریاضت و دیر نشینی و صوم و صومعه را هم اوپانیشاد های به بیابان زده پدر مرتاضان و ریاضت کشان هندی آریایی گردید
مصیب مهرآشیان مسکنی
صومعه و دیر و راهب رهبانی را باز هم عارفان به حقیقت رسیده اوچانیشاد ها در غار ها و مغاره نشین ها رقم زدند
مصیب مهرآشیان مسکنی
صوم و روزه نه به این شکل عرفانی الهی ما را هم صائمین سانسکریت در صومعه که محل اعتکاف رهبان صومعه بود رقم خورد
مصیب مهرآشیان مسکنی
پس سنسکریت مادر و پدر تمدن معنوی بشر غربی و شرقی امروز است و ملت بین التهرین و شبه قاره هند وارثان اصلی سنسکریت هستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دیکشنری فارسی به سانسکریت   • لغت نامه سانسکریت   • سانسکریت و فارسی   • حروف زبان سانسکریت   • الفبای زبان سانسکریت   • اموزش زبان سانسکریت   • حروف سانسکریت   • خط سانسکریت   • معنی سنسکریت   • مفهوم سنسکریت   • تعریف سنسکریت   • معرفی سنسکریت   • سنسکریت چیست   • سنسکریت یعنی چی   • سنسکریت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنسکریت

کلمه : سنسکریت
اشتباه تایپی : sks;vdj
عکس سنسکریت : در گوگل

آیا معنی سنسکریت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )