سلیمان وار

/soleymAnvAr/

لغت نامه دهخدا

سلیمان وار. [ س ُ ل َ / ل ِ ] ( ص مرکب ) چون سلیمان. مانند سلیمان :
چو گفت این قصه بیرون رفت چون باد
سلیمان وار با جمعی پریزاد.
نظامی.
چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار
سحر که مرغ درآید بنغمه ٔداوود.
حافظ.

فرهنگ فارسی

چون سلیمان . مانند سلیمان .

پیشنهاد کاربران

سلیمان اسم است ، وار پسوند شباهت و همانندی ، قید مشابهت

بپرس