سر باز نهادن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) استراحت کردن تمدد اعصاب کردن .

فرهنگ معین

( ~ . نَ دَ ) (مص ل . ) استراحت کردن .

پیشنهاد کاربران

تا ابوسعید سرباز نهادی گفتمی که در خواب شد من نیز بخفتمی.
تذکره الاولیا، ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر.

بپرس