سرو غذا

پیشنهاد کاربران

سرو اروپایی و میل عربی است میل یعنی کج شدن بفرمایید خوراک کج کنید
آیا میل کردن غذا ارتباطی با mealداره؟
کشیدن غذا،
کشیدن خوراک،
چیدن غذا،
چینش خوراک
خوردن
میل کردن
اماده کردن غذا
خوردن غذا را سِرو ( با کسره سین ) گویند. غذا را سِرو کنید یعنی غذا را بخورید . غذا سِرو شد یعنی غذا را خوردند . این واژه خارجی است و می توان معادل فارسی خوردن یا میل کردن را بکار باد که بهتر است
میل کردن /خوردن
آماده سازی میز یا سفره قبل از خوردن
چشیدن غذا
سروشام
چینش غذا
آماده کردن و چیدن غذا برای پذیرایی
خوردن غذا
پذیرایی و چیدن میز غذا
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٥)

بپرس