سرو خرامان

پیشنهاد کاربران

سرو خرامان : سروی که بناز و زیبایی روان باشد ، استعاره از معشوق ، موصوف و صفت

بپرس