ست کردن


مترادف ست کردن: هم آهنگ کردن، یک دست کردن، هم رنگ کردن، هم خوان کردن، تنظیم کردن، میزان کردن

پیشنهاد کاربران

matching
accordent
مطابق
به هم امدن دو چیز
یعنی هماهنک کردن
طوسی صورتی

هماهنگ کردن یکی کردن
ست کردن یعنی مثل هم بودن
ست کردن یعنی که مثلا وقتی لباس میپوشی چیزی که میپوشی مثلا رنگ شلوارت و رنگ مانتوت به هم بیان😊😊
set off
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما