ست کردن


مترادف ست کردن: هم آهنگ کردن، یک دست کردن، هم رنگ کردن، هم خوان کردن، تنظیم کردن، میزان کردن

پیشنهاد کاربران

set off
ست کردن یعنی که مثلا وقتی لباس میپوشی چیزی که میپوشی مثلا رنگ شلوارت و رنگ مانتوت به هم بیان😊😊
ست کردن یعنی مثل هم بودن
هماهنگ کردن یکی کردن
طوسی صورتی

یعنی هماهنک کردن
matching
accordent
مطابق
به هم امدن دو چیز

بپرس