برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1594 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک سنگین کردن


مترادف سبک سنگین کردن: بررسی کردن، امتحان کردن

معنی سبک سنگین کردن در لغت نامه دهخدا

سبک سنگین کردن. [ س َ ب ُ س َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) در تداول عامه ، با دست سبکی و سنگینی اشیاء را آزمودن. آزمودن با دست وزن چیزهایی و قیاس کردن آنها را با یکدیگر. || خوب و بد کردن. گزیدن در خوب ها.

معنی سبک سنگین کردن در فرهنگ معین

سبک سنگین کردن
( ~ . سَ. کَ دَ) (مص مر.) (عا.) سنجیدن ، تأمل کردن .

سبک سنگین کردن

معنی اصطلاح -> سبک [ و ] سنگین کردن
کسی / چیزی را آزمودن، ارزش کسی / چیزی را برآورد کردن
مثال:
- بعد از آن که موضوع را خوب سبک سنگین کردم، به این نتیجه رسیدم که این کار به نفعم نیست و خودم را کنار کشیدم.
- طوری مهمان ها را برانداز و سبک سنگین می کرد که گویی می خواهد آن ها را بخرد.

سبک سنگین کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبک سنگین کردن   • مفهوم سبک سنگین کردن   • تعریف سبک سنگین کردن   • معرفی سبک سنگین کردن   • سبک سنگین کردن چیست   • سبک سنگین کردن یعنی چی   • سبک سنگین کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک سنگین کردن

کلمه : سبک سنگین کردن
اشتباه تایپی : sf; sk'dk ;vnk
عکس سبک سنگین کردن : در گوگل

آیا معنی سبک سنگین کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )