ساختار

/sAxtAr/

مترادف ساختار: قالب، فرم، شکل، بافتار، ساختمان، اسکلت، بنیاد، بنا
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

anatomy, architecture, build, conformation, constitution, construction, fabric, frame, machinery, makeup or make-up, organization, structure, system, texture, frame-work

مترادف ها

structure (اسم)
ترکیب، ساختمان، بناء، سازمان، ساخت، ساختار

فرهنگ معین

(اِمر. ) ۱ - چگونگی ساختمان چیزی . ۲ - ترتیب اجزا و بخش های یک جسم .

فرهنگستان زبان و ادب

{construction} [زبان شناسی] سازمان درونی یک جمله یا واحدهای دستوری کوچک تر

دانشنامه عمومی

ساختار (به انگلیسی: Structure) به صورت کلی به الگو یا آرایش یا سازماندهی اجزای مرتبط در یک شیء مادی یا یک سیستم گفته می شود که بر اثر مشاهده یا بازشناخت الگو قابل تشخیص و کشف است.
ساختار بلوری
ساختمان داده ها
سازه (ساختمان)
زمین شناسی ساختاری
ساختار پروتئین
متغیر
ساختار در زبان فارسی با سازه دارای تفاوت است. سازه به ساختارهای سازمان دهی شده از سوی بشر گفته می شود که دارای وظایف مشخصی است و عموماً در مهندسی سازه و بعضاً در دیگر علوم مهندسی کاربرد دارد.تفاوت ساختار با سازه در آن است که ساختار یک فرم طبیعی دارد حال آنکه سازه دارای طراحی انسانی و مخلوق دست بشر است. ساختارها انواع مختلفی دارند. اجزای ساختار می توانند دارای ارتباطی طولی (سلسله مراتبطی) یا ارتباط عرضی (موازی) باشند یا دارای روابطی پیچیده تر باشند.
از اصطلاح ساختار در علوم گوناگون مانند شیمی، ساختمان، زیست شناسی، موسیقی، علوم اجتماعی، اطلاعات رایانه ای استفاده می شود و بسته به موضوع، مفاهیم متفاوتی ارائه می دهد.

ساختار (ابهام زدایی). ساختار به الگو یا سازماندهی اجزای مرتبط در یک شیء مادی یا یک سیستم گفته می شود.
ساختار (زبان برنامه نویسی سی)
ساختار (ریاضی)
ساختار همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

ساختار (ریاضی). ساختار در ریاضیات به معنای مجموعه ای است که به آن اجزای ریاضی دیگری نیز افزوده شده تا برخی خواص مجموعه بهتر درک یا مجسم شود. مثلاً با افزودن دو مفهوم جمع و ضرب به مجموعه اعداد حقیقی این مجموعه دارای ساختاری جبری به نام میدان می شود.

ساختار (زبان برنامه نویسی سی). Struct در زبان برنامه نویسی سی یک نوع داده ای ساخت یافته (به انگلیسی: record) است که مجموعه ای از اشیای برچسب خورده را که احتمالاً نوع یکسانی ندارند، در کنار هم درون یک شیء قرار می دهد.نحوهٔ اعلان آن در زبان برنامه نویسی سی به صورت زیر است:

ساختار (منطق ریاضی). ساختار در ریاضیات به معنای مجموعهای است که به آن اجزای ریاضی دیگری نیز افزوده شده تا برخی خواص مجموعه بهتر درک یا مجسم شود. مثلاً با افزودن دو مفهوم جمع و ضرب به مجموعه اعداد حقیقی این مجموعه دارای ساختاری جبری به نام میدان می شود.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

ترکیب

پیشنهاد کاربران

چگونگی ساختمان چیزی, ترتیب اجزاء و بخش های یک جسم, چیز ساخته شده.
در شعر به معنای قالب شعر است.
سامان کلی اجزا و بخش ها براساس ارتباط پویای آن ها. این واژه در هنر یا مهندسی کاربرد دارد، ولی مثلاً در هندسه به کار نمی رود ( زیرا در هندسه با مقولات دینامیک سر و کاری نیست ) .
ساختار صُوری :
[اصطلاح «ساختار»، همچنین به نمود سه بُعدی شکل ها در فضای پرسپکتیوی اطلاق می شود. ]
ترکیب
مکانیسم
سازه
چارچوب
چهارچوب
تشکیلات
انگلیسی به فارسی
شکل . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما