زیلابی

پیشنهاد کاربران

این واژه به کنار آب ( رودخانه ی کارون ) زندگی کردن طایفه ای از بختیاری ها اشاره دارد چرا که این فامیل مختص این ناحیه می باشد.
دهستان زیلایی *زیلابی * در جنوب رود کارون
و جنوب شهر لالی تا شهر مسجدسلیمان
ادامه دارد
به واسطه قرار داشتن روستاهای این منطقه در زیرآب رود کارون
مردم محلی که اکثر از ایل منجزی بهداروند هستند آن را
زیرابی*زیلابی. زیلایی* نامیدند

امروزه نام این منطقه به دو دهستان جهانگیری و دهستان جهانگیری شمالی
تغییر نام داده است


تیره های با نام زیلایی بهداروند و
تاجمیری گندایی. میرگپی گندایی.
و طایفه سرقلی . طایفه زیلایی کهگیلویه
. تیره الا سوند. اولاد زیلاب طایفه احمد بلد بهداروند . تاجمیری خلیلی. قنبروند خلیلی . رستمی زیلایی. شمس خلیلی.

جدا شده از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل لر بختیاروند
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند
*شاه منصور وند *خلیلی
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر خان
عالی ویسی
عالی مهمد خان
هیبت الله خان
چهل امیر خان
آشتی دوم
آقاسی بیگ
-
-
-
( آتش بیگان: آشتیان )

***
تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *
تاجمیر قنبر خان
جان محمد خان ملارآهنی
امیر شمس الدین خان میر گپی
****
تیره بزرگ صالح حاجی*سالاجی. سالوجی* و تپایی *تالپایی. توپایی *خلیلی
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر خان
عزیز خان
کی جماالدین
حاجی اسفندیار توپایی
( صالح حاجی . محمد صالح.
محمد علی . اسحاق. احمد حاجی. غلام حاجی. . . . .
***
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی
هفت پسر خلیل خان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
احمد خان
تاج الدین خان
اردشیر خان
مهدی خان
خیرالدین *سیاه منصور خان. خدر*
بلی خان
***
هفت تیره اصلی
شاه منصور وند *آشتیانی *
احمد وند
تاجدی وند
اردشیر وند *شروند. شهروند*
مهدی وند *مهدی پور *
خیری وند
****
تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم

رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر خان
یوسف خان
اسماعیل خان
مهمد خان
شیرخان
( تش حسین. تش بلیل. تش ناصر. . . . .
****
سایر تیره های طایفه خلیلی
اورامه. زاهدی. داوودی. شیخی.
غریبی اردشیری. تاجمیری بازفتی. هارونی خلیلی . قنبروند. ویسی. مهمدی.
چهاربنیچه . کوزری. بیرگانی. گیلانی.
میرزاوند. امیدوند *سلیمانی * -
شمس خلیلی. رستمی پلنگ. ملاراهنین.
شهبازی. براتی. زیلایی منجزی. الله بخشی. بخشی. خدابخشی. شیرمردی.
شیخ ویس. کرم پور. بلی بیگیوند *بلیوند *. چهاربنیچه احمدوند. چهاربنیچه کریم وند. چهاربنیچه کرم وند. چهاربنیچه تقی پور. گنجعلی وند. آدینه وند هارونی.
طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال - طایفه تاج عبداللهی منجزی - طایفه لملمی منجزی - طایفه مال احمدی گردگرد - طایفه تش مرداسی - طایفه بلیوند . طایفه تکی*باریک وند* - طایفه شاکی بهداروند. تیره مالکی. طایفه بهرامی بهداروند. طایفه هارونی بهداروند. طایفه لیموچی *نیم بنیچه. لیمونچی *منجزی. طایفه مازه پهن *سینه پهن. بردگپ. میر گپ* منجزی. . . .


****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه تش مرداسی بهداروند خلیلی

رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر
میرزاد عالی ویسی*میرداسی:مرداس*
عالی ور مهمد خان *محمود شاه*
***
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند
شاخه
طایفه بلیوند بهداروند خلیلی
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
بلی بیگ
ساکن در دولت آباد. خلیل آباد. کریم آباد. .
فامیل های ( زیلابی*باوری*محمدی )
اولاد باوِرشَل
از طایفه بزرگ مال احمدی فلارد
ایل منجزی
عمده زیلابی ها در روستای سندگان سکونت دارند
طایفه زیلابی در منطقه سادات نشین ( بزرگان ) مشایخ هستند در بخش ناغان جنوب غربی شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری در حاشیه کارون زود زیبا
تیره بزرگ مهدی وند *مهدی پور* خلیلی پلنگ

خلیل خان
مهدی خان
پسران ( عالی. لالی. باور )
عالی جد تیره چهاربنیچه خلیلی
لالی جد تیره مهدی پور خلیلی
باور جد چند تیره در طایفه روا منجزی
( صالحی. نیامد پور. حسینی. سلیمی. شاه حسین*شاسه*. فردین . شنبه. ولی وند. . . . . )
جهانگیر
خلیل
مهدی
باور
صالح

به طایفه روا منجزی رجوع کنید.
زیلابی یکی از تیره های بزرگ طایفه سرقلی از ایل بسیار بزرگ بختیاری است؛ که عمدتاً در شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان سکونت دارند.
با تشکر
زیلابی ها ساکنین اولیه فلارد در استان چهارمحال و بختیاری، بنچاق داران اصلی فلارد، تیره مال احمدی ایل منجزی بختیاری
زیلابی دوپلان، طایفه مشایخ ( بزرگان )
زیلابی، فلارد، طایفه مال احمدی ( باورشل )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما