زیست شناسی

/zistSenAsi/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

biology, body clock

مترادف ها

biologism (اسم)
زیست شناسی

biology (اسم)
زیست شناسی، علم الحیات، زندگی حیوانی و گیاهی هر ناحیه

لغت نامه دهخدا

زیست شناسی.[ ش ِ ] ( حامص مرکب ) شناخت حیات. ( فرهنگ فارسی معین ). معرفةالحیات. علم الحیوة. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ). دانشی که درباره موجودات زنده بحث کند. علم الحیاة. ( فرهنگ فارسی معین ).
- زیست شناسی جانوری ؛ بخشی از زیست شناسی که موضوع آن زندگی حیوانات و ساختمان بدن آنهاست. ( فرهنگ فارسی معین ).
- زیست شناسی گیاهی ؛ بخشی از زیست شناسی که موضوع آن نباتات است. ( فرهنگ فارسی معین ). رجوع به زیست و زیستن شود.

فرهنگ فارسی

۱ - شناخت حیات . ۲ - دانشی که درباره موجودات زنده بحث میکند علم الحیاه . یا زیست شناسی گیاهی بخشی از زیست شناسی موضوع آن نباتات است . یا زیست شناسی جانوری بخشی از زیست شناسی که موضوع آن زندگی حیوانات و ساختمان بدن آنهاست .

فرهنگ معین

(ش ) (اِ. ) دانشی که دربارة موجودات زنده بحث می کند.

فرهنگ عمید

علمی که دربارۀ موجودات زنده بحث می کند، علم الحیاة، بیولوژی.
* زیست شناسی جانوری: آن قسمت از علم زیست شناسی که دربارۀ جانوران و ساختمان بدن آن ها بحث می کند.
* زیست شناسی گیاهی: آن قسمت از علم زیست شناسی که دربارۀ گیاهان بحث می کند.

دانشنامه عمومی

زیست شناسی یا بیولوژی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی ها و رفتار جانداران، چگونگی پیدایش گونه ها و افراد (کاهش گرایی)، و نیز به بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می پردازد. (زیست شناسی سیستم ها) زیست شناسی شامل موضوعات گسترده ایست که دارای تقسیم بندی بسیاری از مباحث و رشته های مختلف است. از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به هم وابسته است که می توان آن ها را اساس زیست شناسی مدرن نامید:
بالا: باکتری اشریشیا کلی و غزال.
پایین: سوسک جالوت و سرخس درختی.
رشته های فرعی زیست شناسی به وسیله مقیاسی که در آن موجودات زنده ای که قبلاً مطالعه شده اند، انواع موجودات زنده مورد مطالعه و روش های استفاده شده در مطالعه آنها، تعریف می شود: بیوشیمی، مطالعه شیمی اولیه زندگی؛ زیست شناسی مولکولی، مطالعه فعل و انفعالات پیچیده در میان مولکول های زیستی؛ گیاه شناسی، مطالعه زیست شناسی گیاهان؛ زیست شناسی سلولی، بررسی واحدهای ساختمانی همه حیات، سلول؛ فیزیولوژی، بررسی عملکردهای فیزیکی و شیمیایی بافت ها، اندام ها و دستگاه زیستی هر موجود زنده؛ زیست شناسی تکاملی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می کنند؛ و بوم شناسی بررسی فعل و انفعالات موجودات زنده در محیط خود.
اصطلاح بیولوژی (به فرانسوی: Biologie، بیولوژی)(به انگلیسی: Biology، بایالوجی) از واژه یونانی βίος- بیوس «به معنی زندگی»، و پسوند λογία- لوژیا «به معنی مطالعه چیزی»، مشتق شده است. این واژه در آلمان در اوایل سال ۱۷۹۱ ممکن است از پسین سازی واژه قدیمی تر دوزیستان شناسی با حذف واژه دوزیستان، به وجود آمده باشد.
فرم لاتین این اصطلاح نخستین بار در ۱۷۳۶ زمانی که کارل لینه، از واژه biologi در کتاب Bibliotheca botanica خود استفاده کرد، ظاهر شده است.عکس زیست شناسی

زیست شناسی (ابهام زدایی). زیست شناسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:
زیست شناسی علمی است که به مطالعهٔ ارگانیسم های زنده می پردازد.
زیست شناسی بقا دانشی است که به مطالعه طبیعت و بررسی تنوع زیستی زمین به منظور حفاظت از زیست گاه ها و گونه های زیستی می پردازد.
زیست شناسی رشد دانشی است که به بررسی فرآیندی می پردازد که با آن جانداران رشد و تکامل پیدا می کنند.
زیست شناسی دریایی علمی ست که به بررسی زیست شناسی موجودات اقیانوس و دیگر محیط های آبی می پردازد.
زیست شناسی ملوکولی مطالعهٔ زیست شناسی در سطح مولکولی است.
اخترزیست شناسی بررسی منشاء و خاستگاه، فرگشت، توزیع، و آیندهٔ حیات در جهان: زندگی فرازمینی و حیات روی زمین است
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

زیستْ شناسی (biology)
زیستْ شناسی
زیستْ شناسی
زیستْ شناسی
دانش بررسی حیات. زیست شناسی دربرگیرندۀ همۀ علوم زیستی است. تشریحو فیزیولوژی(مطالعۀ ساختار و عمل موجودات زنده)، یاخته شناسی(مطالعۀ یاخته ها) جانورشناسی(مطالعۀ جانوران)، گیاه شناسی(مطالعۀ گیاهان)، بوم شناسی(مطالعۀ زیستگاه ها و برهم کنش های گونه های زنده)، رفتارشناسی جانوران، رویان شناسی، رده بندیآرایه شناسی، و پرورش (زادآوری) گیاهان در این حوزه جای دارند. به علاوه، زیست شناسان به بررسی ساختارهای مولکولی نیز می پردازند. این امور در زیست شیمی، زیست فیزیک، و وراثت(مطالعۀ گوناگونی و وراثت) نیز مطالعه می شوند. پژوهش های زیست شناسی به درک سرشت حیات منجر شده است. طی دهۀ ۱۹۹۰، حوزۀ مطالعات زیست شناختی با طرح ژنوم انسانگسترده تر شد. در این طرح نقشۀ کل رمز ژنتیکی ۲۳ زوج کروموزوم انسان تعیین شده است. واژۀ زیست شناسی را نخستین بار پزشک آلمانی، گوتفرید رینولد ترویرانوس(۱۷۷۶ ـ ۱۸۳۷)، در ۱۸۰۲ به کار برد و ژان لامارککاربرد این واژه را رواج داد. گرچه پزشکان قرن ۵ پ م، مانند بقراط، نخستین مشاهدات زیست شناختی دقیق را صورت دادند و گیاهان مفید طبی و خواص آن ها را توصیف کردند، مطالعات فیزیولوژیک علمی در غیاب ابزار، آزمایش و دانش سازمان یافته و واژگان اختصاصی به جایی نرسید. پس از رنسانستحقیق و پژوهش آزاد ممکن شد. در قرن ۱۶، دانشنامه هایی مانند دانشنامۀ کُنراد گسنر(۱۵۱۶ ـ ۱۵۶۵) در باب تاریخ طبیعی منتشر شدند و کالبدشناسی نوین، به ویژه در دانشنامۀ پادواو زیر نظر وسالیوس، مطرح شد. فابریسیوسبعدها این امر را پی گرفت. ویلیام هارویبا تحقیق دربارۀ گردش خون فیزیولوژی نوین را بنیاد گذاشت و لینهنظام طبقه بندی دونامی را معرفی کرد. در قرن ۱۹، کوشش برای درک خاستگاه های تنوع عظیم اشکال حیات منجر به عرضۀ چندین نظریه در تکامل زیستی شد که نظریۀ انتخاب طبیعی داروین از آن جمله است. بحث و جدال های بعدی دربارۀ فرآیندهای تکامل و کشف ساختار دی اِن اِی به دست واتسونو کریک(۱۹۵۳)، موجد علم جدید وراثتشدند. همچنین، به کارگیری اصول شیمی مواد آلی منجربه پیشرفت های زیست شیمی و پیدایی زیست شناسی مولکولی شد.

فارسی به عربی

علم الاحیاء

پیشنهاد کاربران

یست شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی ها و رفتار سازواره ها، چگونگی پیدایش گونه ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می پردازد. زیست شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم بندی بسیاری از مباحث و رشته های مختلف است. از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به هم وابسته است که می توان آن ها را اساس زیست شناسی مدرن نامید:[۱]
سلول ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند.
گونه های جدید و صفات موروثی، محصول تکامل هستند.
ژن ها واحد اصلی وراثت هستند.
ارگانیسم ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می کنند.
موجودات زنده انرژی مصرف می کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می کنند.
تاریخچه
نوشتار اصلی: تاریخ زیست شناسی
درخت حیات ارنست هکل به سال ۱۸۷۹
اصطلاح بیولوژی ( به انگلیسی: biology ) از واژه یونانی βίος - بیوس "به معنی زندگی"، و پسوند λογία - لوژیا "به معنی مطالعه چیزی"، مشتق شده است. این کلمه در آلمان در اوایل سال ۱۷۹۱ ممکن است از پسین سازی کلمه قدیمی تر دوزیستان شناسی با حذف کلمه دوزیستان، به وجود آمده باشد.
اگرچه زیست شناسی در قالب مدرن خود پیشترفت های بسیاری یافته است، اماعلوم مرتبط و وابسته به آن، از زمان های قدیم مورد مطالعه قرار گرفته است. فلسفه طبیعی در اوایل تمدن های باستانی بین النهرین، مصر، شبه قاره هند و چین مورد مطالعه قرار گرفت. با این حال، ریشه های زیست شناسی مدرن و گرایش به مطالعه طبیعت اغلب به یونان باستان برمی گردد. [۲] در حالی که مطالعه رسمی طب به بقراط ( حدود ۴۶۰ سال قبل از میلاد - - حدود ۳۷۰ سال قبل از میلاد ) برمی گردد، اما ارسطو ( ۳۲۲ سال قبل از میلاد و ۳۸۴ پیش از میلاد ) گسترده ترین سهم را برای توسعه زیست شناسی به کار گرفت. نقش برجسته او در تاریخچه حیوانات و کارهای دیگری با تکیه بر طبیعت گرایی، و فعالیت های تجربی دیگری که بر روی علت و معلولی زیستی و تنوع زندگی متمرکز بود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ثئوفراستوس جانشین ارسطو در لیسه، سلسله کتاب هایی در زمینه گیاه شناسی نوشت که تا به امروز سالم ماند و به عنوان مهم ترین سهم از دوران باستان و حتی قرون وسطی از علوم گیاهی به حساب می آید.
مبانی زیست شناسی مدرن
بخش عمده ای از زیست شناسی مدرن را می توان متشکل از پنج اصل به هم وابسته دانست که شامل : نظریه سلولی، تکامل، ژنتیک، هموستازی، و انرژی است. [۱]
نظریه سلولی [ویرایش]
نوشتار اصلی: نظریه سلولی
سلول های رنگ آمیزی شده، کراتین ( قرمز ) و دی ان ای ( سبز ) در محیط کشت
تکامل
نوشتار اصلی: تکامل
ژنتیک
نوشتار اصلی: ژنتیک
هموستازی
نوشتار اصلی: هموستازی
انرژی
پژوهش
ساختار
نوشتارهای اصلی: زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی، ژنتیک، و زیست شناسی رشد
فیزیولوژیکی
نوشتار اصلی: کاراندام شناسی
تکاملی
سیستماتیک
نوشتار اصلی: سامانه شناسی
بوم شناسی
نوشتارهای اصلی: بوم شناسی، رفتارشناسی جانوران، رفتار، و زیست جغرافی
سطوح زیست شناسی
زیست شناسی گستره پهناوری از رشته های تحصیلی دانشگاهی را دربرمی گیرد. بسیاری از این عرصه ها گاه خود به عنوان رشته های جدا و مستقلی قلمداد می گردند. روی هم رفته این رشته ها به مطالعه زیست در مقیاس ها و سطوح گوناگون می پردازند از جمله:
در مقیاس هسته ای از راه زیست شناسی مولکولی، زیست شیمی، و تا اندازه ای ژنتیک
در مقیاس یاخته ای از طریق زیست شناسی یاخته ای
در مقیاس چندیاخته ای از راه فیزیولوژی، کالبدشناسی، و بافت شناسی
در سطح شکل گیری یا ریخت زایی ( اونتوژنی ) یک سازواره مفرد از راه پژوهش در رشته زیست شناسی تکاملی
در سطح وراثت میان زایندگان و زادگان از راه دانش ژنتیک
در سطح رفتار گروهی از راه رفتارشناسی
در سطح بررسی مجموعه یک جمعیت از طریق ژنتیک جمعیت و در مقیاس چندگونه ای تبارها از راه دانش سامانه شناسی
در سطح جمعیت های وابسته به هم و زیستگاه های ایشان از راه بوم شناسی و زیست شناسی فرگشتی و نیز احتمالاً از راه دانش دگرزیست شناسی که به بررسی وجود زیست در ورای کره زمین می پردازد.
جستارهای وابسته
درگاه زیست شناسی
کلاس درس برخطی مربوط به موضوع این مقاله در کلاس های درس اینترنتی در بخش زیست شناسی موجود است.
سیاهه جستارهای زیست شناسی در ویکی پدیا فارسی
فهرست جانوران
فهرست گیاهان
زیست فناوری
پیوند به بیرون
بیوایران
منابع
Biology: Concepts and Connections by Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Martha R. Taylor and Eric J. Simon, Publisher: Benjamin Cummings, 2008
Biology by Peter Raven, George Johnson, Kenneth Mason, and Jonathan Losos, Publisher: McGraw - Hill Science, 2007
↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Avila, Vernon L. ( ۱۹۹۵ ) . Biology: Investigating life on earth. Boston: Jones and Bartlett. pp. ۱۱–۱۸. ISBN ۰ - ۸۶۷۲۰ - ۹۴۲ - ۹.
↑ Magner, A History of the Life Sciences
از ویک پدیا
همچنین:
Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, origin, evolution, distribution, and taxonomy. [1] Biology is a vast subject containing many subdivisions, topics, and disciplines. Among the most important topics are five unifying principles that can be said to be the fundamental axioms of modern biology:[2]
Cells are the basic unit of life
New species and inherited traits are the product of evolution
Genes are the basic unit of heredity
An organism regulates i . . .
biology
بیولوژی
زیست شناسی = شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایند های زیستی میپردازد .

زیست شناسی = علم بررسی حیات است .

Biology = زیست شناسی

Bio = زیست / زندگی / حیات

logy = شناختن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما