زهاو

لغت نامه دهخدا

زهاو. [ زَ ] ( اِخ ) دهی از ناحیه کردنشین کرمانشاهان و همان زهاب حالیه است. ( از وفیات معاصرین بقلم علامه قزوینی مجله یادگار سال پنجم شماره 1 و 2 ). رجوع به ماده بعد شود.

پیشنهاد کاربران

بپرس