زرستان


معنی انگلیسی:
eldorado

پیشنهاد کاربران

زر ستان، مشک فشان، جام ستان، بوسه بگیر
باده خور، لاله سپر، صید شکر، چوگان باز
منوچهری دامغانی
نف مرکب :ستاننده ی زر

بپرس