زبان ارمنی


معنی انگلیسی:
armenian

مترادف ها

armenian (اسم)
زبان ارمنی

پیشنهاد کاربران

این زبن اصالت وبیسش زبان تورکیه مثل فارسیو عربیو لاتین ریشه در تورکی داره وبنظر میرسه از نظر ساختاری مثل زبان فارسی وعربی نیست وتغییر نکرده فقط بخاطر ارتباط با کتابهای دینی مسیحی اصواتی تغییر کرده و واژگانی
...
[مشاهده متن کامل]
از گویشهای دیگه جایگزین شده بنظر میرسه قبل از اینکه فارسیو عربی شکل بگیره لغت ارمنی ( ایری من واهریمن قدیم ) بکار رفته برای زبانشناسی ارمنی باید بزبان تورکی قدیم مسلط باشین تورکی کنونی هم میشه ولی باید توجه داشته باشین برخی واژها در تورکی امروزی بشکل معربش هم بکار میره مثل قس که قسمت هم بکار میره ویا برخی واژگان مثل مر ( رنگ گچ مرمر مرواری ) بدلایلی کمتر بکار میرن وآغ بجاش استفاده میشه سیپید ( سفید فارسی ) هم نورستاره هست واون هم با آغ جایگذین شده وآغ اساسا به لغت آچیغ مربوطه ولغت توکیو که فعل هست توکیلپ صرف میشه و در کل باید ماهیت برخی گویشهای دیگه رو هم بدونیم چون گویش ارمنی بتاریخ گذشته مربوطه وارتباط کمتری با فارسیو عربی داره و ولی بی ارتباط هم نیست مثلا لغت آخیش ممکنه روشن هم بکار بره وباید بحروف اضافه هم توجه بشه مثلا ممکنه کلمه تسلی تسلوو تلفظ بشه که برای راحتی وآهنگین کردن جملات اضافه شده باشه بحرحال هر گویشی حروف اضافه داره مثلا کلمه ایت آلیخ ایتالیا تلفظ میشه وبرخی موارد حروفی حذف میشه مثل افریقان افریقا تلفظ میشه وبرخی واژگان مثل فارسی نا بجا بکار میره مثل آبادی که به بجای منطقه مسکونی بکار میره ولی اساسا مخفف آغاژ بو واردی هست ودر خصوص خط ارمنی باید بگم خطی نسبتا مستقل وجالب هست و البته تاریخی کهن نداره ولی احتمالا اصواتی مثل ژ وغیره توش لحاظ شده که در گویش لاتین نیست وحدود سیونوه تا صوت رو شامل میشه ودر نوشتار هم قشنگه

بردمان

بپرس