ریموت


برابر پارسی: دورادور، از دور
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

جدا، از راه دور
ریموت کنترل = دستگاه دسترسی بدون سیم و جداگانه
واژه ای انگلیسی ( remote ) است -
می توانیم به جای ( ریموت دَر ) از معادل فارسی: " دَراده " استفاده کنیم.
واژه ای مشتق و ترکیبی از:
در: باب، اندر، تو، داخل، درون، مدخل، سرپوش
اده: پسوند ابزار ( افزار ) ، کالا و جنسی مثل: سنباده ( از مصدر سنبیدن )
معنی: دَر باز کن دورادور جایی، ابزار دَر گشودن خودکار از راه دور

پایش گر
پایش افزار
دورهادی
دور انجام
دورپایش
دورپابش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما