ریسک کردن

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

adventure, gamble, hazard, run

فرهنگ فارسی

( مصدر ) اقدام کردن به امری که احتمال خطری در آن باشد .

پیشنهاد کاربران

Taking risk
ریسک کردن: [عامیانه، اصطلاح] به کاری خطرناک دست زدن.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما