رمحت

پیشنهاد کاربران

نیزه زدن
در شعر انوری داریم
وقت آنست که یابند ز رمحت پاداش
گاه آنست که گیرند ز تیغت کیفر
در شعر رشحه هم همین معنی رو میده.
فک گردد از نوک رمحت مشبک
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما