رقمی

/raqami/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

digital, numerical

مترادف ها

digital (صفت)
دیجیتال، رقمی، انگشتی، پنجهای، وابسته به شماره

فرهنگستان زبان و ادب

{digital} [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] ویژگی نشانک/ سیگنال و مانند آن که تغییرات مقدار آن به صورت گسسته باشد نه پیوسته

فارسی به عربی

رقمی

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما