رفرنس

پیشنهاد کاربران

یک کلمه انگلیسی است ( =Refrence ) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نگارنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت.
سرچشمه، منشأ
مرجع، مبنا، محل رجوع، پایه، آدرس
یک واژه انگلیسی است به معنای منشاء ، مبنای مقایسه یا مبدا، به عنوان مثال در پایان مقالات
Refrence
منبع، مرجع
کلمه انگلیسی Refrence صحیح نمی باشد و کلمه صحیح Reference است.
مرجع
رفرنس یعنی منبع آب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما