رضایت باطنی

پیشنهاد کاربران

خرسندی درونی
حالتی که در اثر شادی و امید و نشاط حاصل می شود

بپرس