رصاصه

لغت نامه دهخدا

( رصاصة ) رصاصة. [ رَ ص َ ] ( ع اِ )یک قطعه از رصاص. ( ناظم الاطباء ) ( یادداشت مؤلف ).

رصاصة. [ رَص ْ صا ص َ ] ( ع ص ، اِ ) بخیل. || سنگ چسبیده بر زمین در کنار چشمه روان. ( از اقرب الموارد ) ( از منتهی الارب ). رصراصة.

فرهنگ فارسی

بخیل سنگ چسبیده بر زمین در کنار چشمه روان

پیشنهاد کاربران

بپرس