رسوب

/rosub/

مترادف رسوب: بقایا، تفاله، ته نشست، ته نشین، جرم، درد، لای، لرد

برابر پارسی: ته نشست، ته نشین، ته نشینی، درد، لای، لرد
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

alluvium, deposit, sediment, precipitate, precipitation

مترادف ها

alluvium (اسم)
رسوب، ابرفت، ته نشین

sediment (اسم)
رسوب، ته نشین، طاقی، ته نشست، درده، لای

fouling (اسم)
رسوب، درده

sinter (اسم)
رسوب، ته مانده و زوائد ذوب ان

tartar (اسم)
رسوب، ته نشین، درده، تاتار، باره دندان

condensate (اسم)
رسوب، هم چگال

residuum (اسم)
رسوب، تفاله، تفاضل، باقی، باقی مانده، پس مانده

dreg (اسم)
رسوب، ته نشین، اشغال، درده، پس مانده، خرده ریز

لغت نامه دهخدا

رسوب. [ رَ ] ( ع اِ ) سر نره . ( ناظم الاطباء ) ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). || ( ص ) شمشیر درگذرنده. ( ناظم الاطباء ). شمشیر ماضی و درگذرنده در ضریبة. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ). شمشیر که در زخمگاه دور فروشود. ج ، رُسُب. ( مهذب الاسماء ). || مرد حلیم. || داهیه ( زیرک و هوشیار ). ( از اقرب الموارد ).

رسوب. [ رُ ] ( ع مص ) ته نشین شدن چیزی در آب. ( از اقرب الموارد ). به تک آب شدن و نشستن در آن. ( ناظم الاطباء ). ته نشستن. در ته ظروف قرار گرفتن دُرد یا جرم شی ٔ. ( فرهنگ فارسی معین ). به تک نشستن چیزی در آب. ( صراح اللغة ) ( آنندراج ) ( منتهی الارب ). به آب فروشدن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( دهار ). بزیر آب فروشدن. ( مصادر اللغه زوزنی ). ته نشستن. ته نشینی. ته نشستن ماده ای در آب. استقرار اجزاء در تک آن. لِرد افکندن. لِرت انداختن. ( یادداشت مؤلف ). قرار گرفتن اجزای غلیظ مایعات در تک آن. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ). || فرورفتن چشم به مغاک. ( ناظم الاطباء ) ( منتهی الارب ) ( از صراح اللغة ) ( آنندراج ). چشم به گود فروشدن یعنی در مغاک فرورفتن. ( مجمل اللغة ). چشم به گود فروشدن. ( تاج المصادر بیهقی ). گود افتادن چشم. ( یادداشت مؤلف ) ( از اقرب الموارد ).

رسوب. [ رُ ] ( ع اِ ) دُرد. لِرد. ته نشست. در طب هر جوهری غلیظ از مائیه هرچند بر روی آب ایستد یا در میان علو و سفل باشد. ( یادداشت مؤلف ). هر چیز که در تک آب و شراب و بول و هر مایعی فرونشیند. دُرد. دردی. ( ناظم الاطباء ) ( از فرهنگ فارسی معین ). چیزی که در ته آب و شراب و بول و مثلهم فرونشیند، آنرا در فارسی دُرد گویند، مگر صاحب کشف به فتح نیز نوشته. ( غیاث اللغات از منتخب اللغات و کشف اللغات ). هرچه در ظرف از دُرد مایعات ته نشین شود. و در اصطلاح پزشکی هر مایعی را گویند که غلیظتر از بول و متمیز از آن باشد اعم از اینکه در وسط یا بالای ظرف قرار گیرد. رسوب بر سه قسم است : اول آنکه در ظرف ته نشین می شود و رسوب راسب نامیده می شود. دوم آنکه در وسط ظرف پیدا میشود و رسوب متعلق نامیده میشود. سوم آنکه در بالای ظرف قرار دارد و آن را غمام و سحاب و رسوب طافی گویند. و باز رسوب به طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می شود و رسوب طبیعی را رسوب فاضل و خوب ، و رسوب غیرطبیعی را رسوب پست گویند. ( ازکشاف اصطلاحات الفنون ). و رجوع به همین مأخذ شود.بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

ته نشین شدن، درته ظرف نشستن دردیاجرم چیزی
۱ - ( مصدر ) ته نشین شدن در ته ظرف قرار گرفتن درد یا جرم شئ . ۲ - ( اسم ) ته نشینی . ۳ - ته نشست . ۴ - ( اسم ) هر چیزی که در ته آب و شراب یا مایعی دیگر فرو نشیند درد دردی . یا رسوب بول املاح و عناصر سلولی یا غیر سلولی که در ادرار مریضان ته نشین شود و مورد آزمایش قرار گیرد ته نشین شاش .
درد لرد ته نشست

فرهنگ معین

(رُ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل . ) ته نشین شدن ، ته نشینی . ۲ - (اِ. )دُرد، ته نشست .

فرهنگ عمید

۱. ذرات ریز داخل مایع یا گاز که ته نشین می شوند.
۲. در آب فرو رفتن چیزی، ته نشین شدن، در ته ظرف نشستن دُرد یا جرم چیزی.

فرهنگستان زبان و ادب

{precipitate} [شیمی، مهندسی بسپار] ماده ای که از یک محلول یا محلول تعلیقی براثر تغییر شیمیایی یا فیزیکی جدا شود
{sediment} [زمین شناسی] مواد جامد معلق در مایع که ته نشین شود

دانشنامه عمومی

رسوب یا ته نشست به هر ذره ای که توسط جریان سیال، منتقل شده و سرانجام نهشته (deposit) شود، گفته می شود. رسوب ها در بیش تر مواقع توسط آب (فرایندهای رودخانه ای)، باد (فرایندهای بادی) و یخچال های طبیعی منتقل می شوند. نهشته های شن های ساحل و مجرای رودخانه ها نمونه هایی از انتقال و نهشتگی رودخانه ای هستند، هرچند که رسوبات، اغلب بیرون از آب ساکن یا آرام دریاچه ها و اقیانوس ها، ته نشین می شود. تپه های شنی بیابان و لس ها نمونه هایی از انتقال بادی و نهشتگی هستند. نهشته های سنگ های یخچالی و یخرفت، هم نمونه هایی از رسوب های منتقل شدهٔ یخی هستند.
ویکی پدیای انگلیسی
خاک های رسوبی از انواع خاک های موجود در ایران می باشند که مواد تشکیل دهندهٔ این نوع از خاک ها، ته نشست رودخانه ای است. انواع خاک های رسوبی عبارتند از خاک های رسوبی بافت ریز و خاک های رسوبی بافت درشت.
خاک های رسوبی بافت ریز از انواع خاک های رسوبی می باشد که این نوع از خاک ها به صورت لایه لایه هستند و در بعضی موارد برخی از افقهای نیمرخ دارای مواد آلی است. وجود این مواد دلیل بر این است که این خاک مواد آلی دار قدیمی در زیر خاک جدیدتری مدفون گشته است. این خاک ها دارای مقدار زیادی کربنات کلسیم است و ممکن است خاک رسوبی، شور نیز باشد.
خاک های رسوبی بافت درشت از دیگر انواع خاک های رسوبی می باشند و این خاک ها دارای کم و بیش سنگریزه های گوشه دار هستند. این نوع خاک معمولاً شور نیست مگر در مواردی که رسوب ها از مارنهای آهکی نمکی و گچی به وجود آمده باشد.عکس رسوب

رسوب (ته نشینی). رسوب تمایل ذرات برای ته نشین شدن در ماده ای به شکل سوسپانسیون است، به طوری که ذرات محلول به آهستگی بین ذرات حلال جابه جا شود؛ که این عمل حاصل نیروهای وارده به ذرات محلول است این نیروها می توانند به علت: گرانش ،شتاب گریز از مرکز یا الکترومغناطیس باشد. در زمین شناسی رسوب اغلب به عنوان ضد فرسایش استفاده می شود. در این صورت، آن را مانع حمل و نقل بستر می دانند. چون ذرات معلق از مایع جایی که رسوب به انتهای خود در بستر می رسد ساکن می شوند. در محیط های استوایی رسوب می تواند تحت تأثیر وجود یا عدم وجود پوشش گیاهی قرار گیرد. درختانی مانند مانگروها برای تضعیف امواج و جریان ها بسیار مهم هستند و باعث تسکین ذرات معلق و جلوگیری از تخریب بیشتر می شوند.
رسوب ممکن است مربوط به اشیاء با اندازه های مختلف اعم از سنگ های بزرگ در جریان آب تا سوسپانسیون حاوی گرد و غبار و گرده ذرات به شکل تعلیق تا سوسپانسون حاوی مولکول ها مانند پروتئین ها و پپتیدهای (که قابل مشاهده نیستند). پس حتی مولکول های کوچک نیروی کافی برای تولید قابل توجهی رسوب را دارند.
در اصطلاح زمین شناسان برای توصیف ته نشینی از رسوبی که در نتیجه خورده شدن سنگ رسوبیشکل می گیرد استفاده می کنند. اما در زمینه های مختلف شیمیایی و محیطی برای توصیف حرکت ذرات و مولکول های اغلب کوچکتر نیز استفاده می شود. این فرایند نیز در صنعت فناوری زیستی مورد استفاده قرار می گیرد تا سلول ها را از رسانه های کشت جدا کند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

رسوب (sediment)
هر مادۀ سست و فرونشسته، معمولاً نهشته شده بر اثرِ کاهش سرعت باد یا جریان هوا، از تعلیقی در آب، یخ یا هوا. رسوباتِ شناخته شده بر اساس افزایش درشتی عبارت اند از رس، گل، سیلت، ماسه، شن، ریگ، قلوه سنگ، و گرداله سنگ. رسوبات با سنگ های رسوبی، متفاوت اند. در سنگ های رسوبی نهشته ها براثر فرآیند سنگش یا سنگی شدن (انجماد) به هم متصل می شوند و توده های سخت سنگ را به وجود می آورند. ریگ های سیمانی شده جوش سنگ ها، ماسه های ماسه سنگ ها، گِل های گِل سنگ ها یا شِیل ها را پدید می آورند و زغال سنگ نارس (تورپ) نیز به زغال سنگ تبدیل می شوند.

جدول کلمات

درد

پیشنهاد کاربران

رسوب: [ اصطلاح طب سنتی ]ته نشین مایعات و آنچه در مایعات اندازند و بر روی آب نایستد آن را راسب نامند.
ته نشین، لرد، درد، بقایا، تفاله، ته نشست، جرم، لای

لرد. . . . درد. . . . لعاب. . . . .
رسوب لردینه، لردینگی: رسوب شدگی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما