ردیف کار

شبکه مترجمین ایران

فرهنگستان زبان و ادب

{seed drill} [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ماشینی برای قرار دادن مقدار معینی بذر یا کود، در عمق معینی از خاک در یک ردیف یا در ردیف های موازی

گویش مازنی

/radif kaar/ وسیله ای برای ردیف کاشتن بذر

معنی یا پیشنهاد شما