برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1525 100 1
شبکه مترجمین ایران

ذوالخطاطیف

معنی ذوالخطاطیف در لغت نامه دهخدا

ذوالخطاطیف. [ ذُل ْ خ َ ] (ع اِ مرکب ) داروئی است که در خناق بلغمی بدان غرغره کنند و از اخلاط آن رمادالخطاطیف باشد. رجوع به ذخیره ٔ خوارزمشاهی باب 1 از جزو 2 از گفتار 6 از کتاب 6 اندر ذبحه و خناق شود.

ذوالخطاطیف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کوشکی
صفت ذوالخطاطيف. تخم كرفس و انيسون و نانخواه و فقاح الادخر و اصل سوسن و دارصینی و حماما و زراوند طویل و شب يمانى و هزار اسفند و مر صافی و سلیخه و زعفران از هر یکی یک وقیه معجون قروقومعما و تخم گل و گل سرخ از هر یکی دو وقیه و قسط و رماد الخطاطیف از هر یکی سه وقیه، سنبل و نشاسته گندم از هر یک نیم وقیه ، مازو سبز هشت عدد، همه را بکوبند و ببیزند و به انگبین بسرشند و به وقت حاجت چند مازویی اندر ماءالعسل یا اندر کشکاب یا اندر آبی که اندر وی عدس و گل سرخ و بیخ سوسن پخته باشند، حل کنند و بدان غرغره کنند و از بیرون نیز طلی کنند و به یک روز اندر چهار بار، این نسخت صهار بخت است و نسخه شاپور بن سهل ؛ لکن اندر نسخه شاپور حماما نیست. ذخیره خوارزمشاهی ص 1838

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ذوالخطاطیف   • مفهوم ذوالخطاطیف   • تعریف ذوالخطاطیف   • معرفی ذوالخطاطیف   • ذوالخطاطیف چیست   • ذوالخطاطیف یعنی چی   • ذوالخطاطیف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ذوالخطاطیف

کلمه : ذوالخطاطیف
اشتباه تایپی : b,hgoxhxdt
عکس ذوالخطاطیف : در گوگل

آیا معنی ذوالخطاطیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )