دگرگشنی


معنی انگلیسی:
cross, cross -pollination, cross-fertilization

فرهنگستان زبان و ادب

{allogamy} [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] باروری مادگی یک گیاه با گردۀ گیاه دیگر

دانشنامه آزاد فارسی

دگرگُشنی
رجوع شود به:آلوگامی

پیشنهاد کاربران

بپرس