دگرگشنی

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فارسی به انگلیسی

cross, cross -pollination, cross-fertilization

فرهنگستان زبان و ادب

{allogamy} [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] باروری مادگی یک گیاه با گردۀ گیاه دیگر

دانشنامه عمومی

دگرگشنی ( به انگلیسی: Allogamy ) یا لقاح متقابل ( cross - fertilization ) عبارت است از لقاح تخمک از یک فرد با اسپرم از فرد دیگر. در مقابل، خودگشنی اصطلاحی است که برای خودباروری استفاده می شود. در انسان، رویداد باروری ( لقاح ) نمونه ای از دگرگشنی است. خودباروری در جانداران نرماده ( هرمافرودیت ) رخ می دهد که در آن دو گامت که در لقاح به هم می پیوندند از یک فرد می آیند. این امر در گیاهان ( به تکثیر جنسی در گیاهان نگاه کنید ) و تک یاخته ای های خاص رایج است.
در گیاهان، دگرگشنی به طور خاص به معنای استفاده از گرده یک گیاه برای بارور کردن گل در گیاه دیگر و معمولاً مترادف با اصطلاح «لقاح متقابل» یا «گرده افشانی متقاطع» ( برون گشنی ) است. اصطلاح اخیر را می توان به طور خاص تر به معنای تبادل گرده بین گونه های مختلف گیاهی یا حتی گونه های مختلف گیاهی ( که در آن اصطلاح «دورگه سازی متقابل» استفاده می شود ) به جای صرفاً بین افراد مختلف استفاده کرد.
انگل هایی که چرخه های زندگی پیچیده ای دارند می توانند از مراحل متناوب تولید مثل دگرگشنی و خودگشنی عبور کنند، و توصیف یک مرحله دگرگشنی که تاکنون ناشناخته است، می تواند یافته ای مهم با پیامدهایی برای بیماری های انسانی باشد.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

دگرگُشنی
رجوع شود به:آلوگامی

معنی یا پیشنهاد شما