دو دوتا چهارتا

پیشنهاد کاربران

( چیزی که واضح باشه )
رویکرد افراد سنگدل در تصمیم گیری دودوتا چهارتا است نه توجه به احساسات دیگران .
( سنجیدن موقعیت )
بهتر است قبل از انجام دادن هرکاری با خودت دودوتا چهارتا کنی

بپرس