دوره سوم زمین شناسی

دانشنامه آزاد فارسی

دورۀ سوم زمین شناسی (Tertiary period)
دورهای از ازمنۀ زمین شناسی، مربوط به دوران سنوزوئیک از ۶۵ تا ۱.۶۴میلیون سال قبل، و شامل پنج عصر پالئوسن، اِئوسن، الیگوسن، میوسنو پلیوسن. طی این دوره، پستانداران همۀ زیستگاه های بوم شناختی خالی شده براثر انقراض دسته جمعی دایناسور ها را پر کردند و تبدیل به حیوانات غالب خشکی ها شدند. در این دوره، قاره ها در موقعیت امروزی خود قرار گرفتند و مناطق اقلیمی و پوشش های گیاهی کنونی ایجاد شدند. در جدول ازمنۀ زمین شناسی، دورۀ ترشیری بعد از دورۀ کرتاسه و قبل از دورۀ کواترنری است.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما