برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

دندان

/dandAn/

مترادف دندان: سنان

معنی دندان در لغت نامه دهخدا

دندان. [ دَ ] (اِ) سن. (ترجمان القرآن ) (از برهان ) . هر یک از ساختمان های سخت استخوانی که در دو فک بالا و پایین مهره داران (یا در بسیاری از مهره داران پست ) در سایر استخوانهای جدار دهان یا حلق جایگزین اند و برای گرفتن و جویدن غذا و نیز به عنوان سلاح های تعرضی و دفاعی و غیره بکار میروند. تعداد دندانهای پستانداران معین است و تنوع آنها در قسمت های مختلف فک به ثنایا یا دندانهای پیشین ، انیاب یا نیشها و طواحن یا دندانهای آسیا، که هر یک وظایف خاصی را انجام می دهند، عموماً مشخص می باشد. بیشتر پستانداران در دوران حیات خود دو دست دندان دارند یکی دندانهای موقت یاشیری ، و دیگری دندانهای دائمی که بعداً جایگزین آنها می شود. در انسان دندانهای شیری از شش ماهگی شروع به درآمدن می کنند، و در حدود شش سالگی می افتند، و به جای آنها دندانهای دائمی درمی آید. آخرین دندانهای دائمی (دندانهای عقل ) ممکن است از بیست وپنج سالگی بیرون آید و در بعضی اشخاص این دندانها هرگز بیرون نمی آید. عده ٔ دندانهای شیری بیست است (در هر فک دو پیشین مرکزی ، دو پیشین جانبی ، دو ناب و چهار آسیای کاذب ). عده ٔ کل دندانهای دائمی سی ودواست ، که در هر فک عبارتند از ثنایا (چهار عدد)، انیاب (دو عدد)، طواحن صغیر یاآسیاهای کوچک یا آسیاهای کاذب (چهار عدد)، طواحن کبیر یا آسیاهای بزرگ چهار عدد (یا شش عدد در صورتی که دندانهای عقل درآیند). ساختمان دندان عبارت است از تاج (قسمتی که در دهان مرئی است ) و یک یا چند ریشه که در حفره ای (حفره ٔ دندان ) در لثه نشانده شده است. قسمت مرکزی تاج و ریشه با نسج نرمی (مغز دندان ) پر شده است که اعصاب و رگها در آن قرار دارند. این نسج درماده ٔ سخت و استخوانی به نام دانتین قرار دارد، که قسمت اعظم جسم دندان را تشکیل می دهد. تاج دندان را لایه ٔ سفیدرنگی از مواد معدنی و مواد آلی پوشانیده است ، که از مواد آهکی و آلی تشکیل یافته است. (از دایرةالمعارف فارسی ). صلقام. فوه. عارضة. ثغر. مِزَم. ضرس. (منتهی الارب ). ابومالک.(منتهی الارب ). حاکة. ارم. صاحب آنندراج گوید: حب ، نبات ، ستاره ٔ پروین ، تگرگ ، قطره ٔ شبنم ، قطره ٔ شیر، گوهر تسبیح ، قفل و مسمار از تشبیهات او ...

معنی دندان به فارسی

دندان
( اسم ) ۱ - هر یک از اندامهای ریز صلب که بترتیب در میان دهان جانوران ( من جمله انسان ) در فکین قرار دارد و جانوران بوسیله آنها غذا را میجوند و مضغ میکنند . عدد دندانها در انسان بالغ ۳۲ است که به ثنایا انیاب ( نیشها ) طواحن ( اسیاها ) منقسم شدهاند . ترکیبات اسمی : از بن دندان با کمال میل از روی اشتیاق . یا دندان حوت ۱ - باران ریزه . ۲ - اشک چشم . یا دندان عاریه دست دندان مصنوعی که پس از کشیدن دندانهای طبیعی در دهان گذاشته میشود هر یک از دندانهای مصنوعی که پس از کشیدن دندان طبیعی جایگزین بر آن میکنند دندان مصنوعی . یا دندان گوساله نوعی تیر که پیکان آن را از استخوان و شبیه به دندان گوساله سازند . یا دندان مصنوعی دندان عاریه . ترکیبات فعلی : دندان بخون بردن گزیدن ایجاد گزیدگی کردن . یا دندان بزهر خاییدن سخنی گفتن که از نهایت دشمنی و عداوت ناشی گردد . یا دندان بکام فرو بردن ۱ - کامیاب شدن مستولی شدن . ۲ - غضبناک گشتن . یا دندان تیز کردن ۱ - خصومت کردن کینه خواستن . ۲ - چسبیدن . یا دندان روی جگر گذاشتن تحمل مشقت کردن بخود فشار آوردن تحمل در امری . یا دندان سفید کردن ۱ - ترسیدن . ۲ - عاجز شدن . ۳ - فروتنی کردن . ۴ - خنده کردن . یا دندان فرو بردن ۱ - خشم کردن قهر داشتن . ۲ - کینه ورزیدن . ۳ - کاری را بسیار جد گرفتن . ۴ - اقامت نمودن در کاری .
[Bluetooth] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] استانداردی آزاد برای انتقال یا ارسال کوتاه بُردِ آوا و داده های رقمی که همراه با دستگاه ها و نرم افزارهای کاربردی به کار می رود متـ . بلوتوث
[ارتاپزشکی] ← اَرتادندانپزشک
[dental orthopedics] [ارتاپزشکی] ← اَرتادندانپزشکی
( اسم ) چوبی یا استخوانی که بدان دندان را پاک کنند خلال .
...

معنی دندان در فرهنگ معین

دندان
(دَ) [ په . ] (اِ.) بخش سخت و محکم در دهان جانوران که عمل جویدن را انجام می دهد. ،~ کسی گیر کردن کنایه از: عاشق یا خواهان شدن . ، ~ تیز کردن کنایه از: آماده یا خواستار به دست آوردن چیزی شدن . ، ~روی جگر گذاشتن کنایه از: شکیبایی کردن . ،~ کندن (کش
( ~.) (اِمر.) خلال .
( ~.) (اِمر.) نک دندان آپریش .
( ~. پِ زِ) (اِمر.)کسی که دندان رامعالجه کند، طبیب دندان .
( ~. ~.) ۱ - (حامص .) عمل و شغل دندان پزشک ، طبابت دندان . ۲ - (اِمر.) مطّب دندان پزشک .
( ~. زَ دَ) ۱ - گزیدن . ۲ - گاز زدن . ۳ - (کن .) خصومت ورزیدن ، کینه خواستن . ۴ - (کن .) برابری کردن . ۵ - (کن .) چسبیدن . ۶ - میل کردن ، طمع کردن .
( ~. گِ) (ص مر.) حریص ، سخت گیر در معامله ، طمّاع .
( ~. مُ) (اِمر.) پول یا جنسی که پس از اطعام مساکین به آنان دهند.
( ~. نِ دَ)(مص ل .) خشم نشان دادن ، ترسانیدن .
( ~. نَ دَ) (مص م .) کنایه از: ۱ - قبول کردن . ۲ - رغبت نمودن . ۳ - طمع بستن .
( ~. بُ نِ دَ) (ق .) به رضا و رغبت .
(دَ) (ص .) استوار در کار، نیرومند.
...

معنی دندان در فرهنگ فارسی عمید

دندان
هریک از استخوان های ریز که به ترتیب در میان دهان انسان و حیوان در دو فک بالا و پایین قرار گرفته و با آن ها غذا جویده می شود. تعداد دندان ها در انسان در کودکی بیست عدد است که آن ها را دندان شیری می گویند و از هفت سالگی به تدریج می ریزد و در جای آن ها ۳۲ دندان دیگر درمی آید که عبارت است از: دندان های پیش، دندان های نیش، دندان های آسیا، دندان های عقل.
* دندان آسیا: (زیست شناسی) دندان های عقب دهان که دارای تاج پهن و ناهموار است. نوع کوچک آن دارای یک ریشه است و بزرگ آن دو یا سه ریشه دارد و تعداد آن ها در هر فک ده عدد است. نوع بزرگ آن را دندان کرسی هم می گویند، طواحن.
* دندان پیش: (زیست شناسی) دندان های تیز جلو دهان که دو در بالا و دو در پایین قرار دارند، ثنایا.
* دندان تیز کردن: [مجاز]
۱. طمع کردن.
۲. قصد ربودن چیزی کردن.
* دندان داشتن: [قدیمی، مجاز] کینه و دشمنی داشتن نسبت به کسی.
* دندان زدن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) دندان فروبردن به چیزی.
* دندان عقل: (زیست شناسی) آخرین دندان های آسیا که تعداد آن ها چهار عدد است دو در بالا و دو در پایین و در انتهای ردیف دندان های آسیا می روید.
* دندان نمودن: (مصدر متعدی) [قدیمی]
۱. ترسانیدن مثل دهان باز کردن و دندان نشان دادن جانور درنده در هنگام حمله.
۲. [مجاز] اظهار قدرت کردن.
* دندان نیش: (زیست شناسی) چهار دندان نوک تیز که دو در بالا و دو در پایین در کنار دندان های پیش جا دارد، انیاب.
* به دندان بودن: (مصدر لازم) [مجاز] مناسب بودن، درخور بودن، باب دندان بودن.
سیخ باریک که با آن لای دندان ها را پاک کنند، دندان کاو، خلال.
طبیب دندان، کسی که امراض دندان را معالجه می کند.
شغل و عمل دندان پزشک.
دردی که در یکی از دندان ها پیدا شود، درد دندان.
دندان ...

دندان در دانشنامه اسلامی

دندان
دندان‏ از اعضای بدن هست که در دهان قرار دارد. از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، صوم، حج، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، حدود، قصاص و دیات سخن گفته‏ اند.
دندان هر یک از اندامهای سخت داخل دهان می باشد.

احکام دندان
 ۱. ↑ توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۷۰، م۸۹.۲. ↑ مستمسک العروة ج۱، ص۳۰۶.    
...دندان در دانشنامه ویکی پدیا

دندان
بررسی ساختار دندان ها در جانوران
ویکی پدیا انگلیسی
مقدمه دندان ها دارای ساختاری منظم، کوچک وسفید رنگ هستند. برخی جانوران ازجمله گوشتخواران، از دندان ها برای خوردن گوشت وخرد کردن استخوان شکار یا حتی دفاع از خود استفاده می کنند . ریشه دندان ها به وسیلهٔ لثه پوشیده شده است. دندان از بخش های مختلفی تشکیل شده است:(از خارج به داخل) 1.مینا 2.عاج 3.اتاقک پالپ و پالپ 4.ریشهٔ دندان که هریک دارای تقسیم بندی های دیگری است.
ساختار کلی دندان ها در مهره داران مشابه است، هرچند تفاوت هایی در شکل و موقعیت قرارگیری آن ها وجود دارد. دندان های پستانداران ریشه های عمیقی دارد و الگوی آن ها در بعضی ماهی ها و تمساح سانان هم یافت می شود. در اغلب ماهیان، دندان ها به سطح بیرونی استخوان متصل هستند، در حالیکه در مارمولک ها دندان ها به یک سمت سطح داخلی فک متصل هستند. در غضروف ماهیان مثل کوسه ها، دندان ها به وسیله لیگامنت (رباط لیگامان) سختی به حلقه غضروفی که شکل آرواره می باشد متصل هستند.
دندان ها از جمله ویژگی های متمایز (و طولانی مدت) گونه های پستانداران هستند. در دیرینه شناسی از دندان ها (بیشتر از دندان نیش که به دلیل داشتن ریشهٔ بلند و ضخیم به مدت طولانی تری در ساکت(در جای خود) خود باقی می ماند).
دندان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
دندان
دندان پزشکی
پوسیدگی دندان
پرکردن دندان
برسازی درون کاشت دندانی
نخ دندان
جرم دندان
«دندان» (به انگلیسی: Teeth) ترانه ای از خواننده و ترانه سرای اهل ایالات متحده آمریکا لیدی گاگا است که در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-11-۱۸) منتشر شد. این ترانه در آلبوم هیولای شهرت قرار داشت.
دندان های آسیاب یا دندان های کرسی گونه ای ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دندان در دانشنامه آزاد پارسی

دَندان (tooth)
دَندان
دَندان
در مهره داران، مجموعه ای از ساختمان های سخت و استخوان مانند در دهان، برای گازگرفتن، جویدن غذا، و دفاع و تهاجم. در انسان، اولین مجموعۀ دندان ها، بیست دندان شیری، از سن شش ماهگی تا۲.۵ سالگی ظاهر می شوند. دندان های دایم از شش سالگی جانشین دندان های شیری می شوند و گاه دندان های عقل، سومین دندان آسیا، تا حدود ۲۵ یا ۳۰ سالگی ظاهر نمی شوند. بالغان ۳۲ دندان دارند: دو دندان پیشین، یک دندان نیش، دو دندان آسیای کوچک، و سه آسیای بزرگ در هر طرف هر فک. در سطح هر دندان پوششی از مینا وجود دارد که تجمعات کلسیمی سخت است و زیر آن، عاج، لایه ضخیم استخوان مانندی، دیده می شود. در مرکز دندان، حفرۀ پولپ داخلی قرار دارد که محل استقرار عصب ها و رگ های دندان است. در پستانداران، دندان ها ریشه هایی دارند که با سیمان احاطه و به دیوارۀ حفره های موجود در استخوان فک متصل می شوند. لثه، گردن دندان را می پوشاند و تاج دندان، که پوشیده از میناست، بالای خط لثه قرار می گیرد. مهم ترین بیماری های دندان ها عبارت اند از بی نظمی ناشی از نقص یا اختلال در جوانه های دندانی، بیرون آمدن در محلی غیر از محل اصلی دندان، و پوسیدگی. در ۱۹۹۳، نوعی پروتئین تولیدشده با مهندسی ژنتیک، که می توانست باعث تحریک بافت دندانی به ترمیم پوسیدگی ها شود، از نظر درمانی آزمایش شد.

دندان در جدول کلمات

دندان
سن
دندان آذری
دیش
دندان پرجمعیت
انیا
دندان تیز حیوانات
یشک
دندان دور ریختنی
لق
دندان ساز
مسنن
دندان شوی
مسواک
دندان عرب
سن
دندان فیل
عاج
دندان نیش
انیاب

معنی دندان به انگلیسی

gam (اسم)
دهان ، دندان
tooth (اسم)
نیش ، دندانه ، دندان

معنی کلمه دندان به عربی

دندان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
غِزِشْمُون/ در گویش شهرستان بهاباد به حالت خارش لثه به هر دلیل مثلا هنگام در آوردن دندان گفته می شود.
علی باقری
دندان :
واژه ی دندان با واژه های Diente در اسپانیایی، dentist انگلیسی، Dente ایتالیایی، Diş ترکی ، فرانسوی Dent ،هندی(दांत (daant ،یونانیDonti و... سنجیدنی است.
واژه DENT ریشه فارسی سانسکریت دارد دنت در همه زبان های اروپایی به معنی دندان هست دنتیست یعنی دندان پزشک . دنده به معنی استخوان دنده نیز از همین ریشه است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دندان خراب   • دندان زرد   • دندان تعبیر خواب   • ساختمان دندان   • دندان انسان   • ساختار دندان   • انواع دندان   • دندان چیست   • معنی دندان   • مفهوم دندان   • تعریف دندان   • معرفی دندان   • دندان یعنی چی   • دندان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دندان

کلمه : دندان
اشتباه تایپی : nknhk
آوا : dandAn
نقش : اسم
عکس دندان : در گوگل

آیا معنی دندان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )