دموکراتیک

/demokrAtik/

برابر پارسی: مردم سالارانه

معنی انگلیسی:
democratic

لغت نامه دهخدا

دموکراتیک. [ دِ مُک ْ ] ( فرانسوی ، ص نسبی ) منسوب به دموکرات. وابسته به حکومت ملی. رجوع به دموکرات و دموکراسی شود.

فرهنگ فارسی

منسوب ووابسته به حکومت ملی
( صفت ) منسوب به دموکرات وابسته بحکومت ملی .

فرهنگ معین

(دِ مُ ) [ فر. ] (ص نسب . ) منسوب به دموکراسی .

فرهنگ عمید

۱. مربوط به دموکراسی.
۲. براساس دموکراسی.

مترادف ها

democratic (صفت)
دموکراتیک

فارسی به عربی

دیمقراطی

پیشنهاد کاربران

حکومت باید به گونه ای باشد که هر زمان مردم صلاح دیدند رئیس جمهور را عوض کنند نه اینکه صبر کنند مثلاً چهار سالش تمام شود و برود آن زمان است که مردم حضور نود درصدی در انتخابات دارند چون میدانند نظرشان ارزشمند است نه سی درصدی آن هم بیشتر از ترس کار و مهر خوردن شناسنامه
مردم سالاری ک نطر مردم در باره سیاست کشور
دموکراتیک به معنی
حکومت مردم بر مردم است
یا همان دموکراسی
دمکراتیک به معنی همان دموکراسی است یعنی حکومت مردم بر مردم
حکومت اکثریت براساس میل حاکم ( خواست خودشان )
منسوب به دموکرات
دموکرات:حکومتی مردم سالار که اندیشه آن لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و نهادینه کردن مالکیت عمومی بر ابزار تولیدذاست، به نحوی که تمامی اقشار جامعه سود یکسانی از ابزار تولید داشته باشند
یعنی حکومت از نطرات مردم استفاده میکنه و مردم در این نوع حکومت ارجح تر هستند وبه عبارتی دیگر استفاده از مردم وبرای مردم
آزادی بیان😤
اندیشه و تفکر مردم برای پیشرفت کشور و اقتصاد آن
منسوب به دموکرات، وابسته به حکومت ملی، رجوع به دموکرات و دموکراسی، حکومت مردمی
دموکراتیک وابسته به حکومت ملی
دموکرات وابسته به حکومت ملی
حکومت مردم بر مردم
مردم سالاری یا دموکراسی
حکومت مردم

حکومت مردمی
مردم مدار
مردم سالار
دموکراتیک
مردم سالاری
مردم خیز
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢١)

بپرس