دستگاه متریک

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

metric system

دانشنامه عمومی

دستگاه متریک یک دستگاه اندازه گیری دهدهی است. این دستگاه برای اولین بار در فرانسه در سال ۱۷۹۱ پذیرفته شده و هم اکنون پایه دستگاه اندازه گیری در تمامی کشورهای جهان به جز ایالات متحده، لیبریا و برمه است. هر چند قصد آغازکنندگان این دستگاه، ایجاد دستگاهی بود که برای تمام مردم به طور برابر قابل استفاده باشد (از نظر تئوری)، اما مشخص شد که نمونه های نخستین برای نگه داری باید زیر نظر حکومت و یا قدرت خاصی قرار بگیرند، هر چند این امید می رود که از سال ۲۰۱۵ دیگر نیازی به نمونه های نخستین نباشد. تا قبل از سال ۱۸۷۵، نمونه های نخستین اندازه گیری توسط دولت فرانسه نگه داری می شد، اما بعد از آن به دست یک نهاد فراحکومتی به نام کنفرانس عمومی وزن ها و اندازه ها سپرده شد. در سال ۱۹۶۰، این نهاد، سامانه استاندارد بین المللی یکاها را به عنوان جایگزین دستگاه متریک منتشر کرد.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما