در گادله

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dergaa dele/ حیاط - داخل و خارج شدن از خانه به صورت متوالی ۳آستانه ی در – درگاه خانه

معنی یا پیشنهاد شما