درمانگر

/darmAngar/

مترادف درمانگر: شافی، معالج، شفابخش، علاج بخش، پزشک، حکیم، دکتر، طبیب

معنی انگلیسی:
curer, healer, medicinal

فرهنگستان زبان و ادب

{therapist} [روان شناسی] فردی آموزش دیده که بیماری های جسمی یا اختلالات روانی را درمان می کند

پیشنهاد کاربران

بپرس