درختی

/deraxti/

معنی انگلیسی:
arboreal, tree-shaped, planted with trees

لغت نامه دهخدا

درختی. [ دِ رَ ] ( ص نسبی ) منسوب به درخت. هر چیز که نسبت به درخت دارد، چون سیب درختی و جز آن. || از رستنی ها آنچه همانند درخت تنه و ساقه دارد و بر زمین گسترده نباشد چون شاه پسند درختی ، شمشاد درختی و جز آن. رجوع به درخت شود.

فرهنگستان زبان و ادب

{arboreal} [کشاورزی- علوم باغبانی] ویژگی سازگاری با زندگی در درخت یا در میان درختان

مترادف ها

arboraceous (صفت)
درختی، درخت نشین، بشکل درخت

arboreal (صفت)
درختی، دارزی، چوبی

dendriform (صفت)
درختی، مانند درخت

فارسی به عربی

شجری

پیشنهاد کاربران

بپرس