برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1432 100 1

دب

/dobb/

برابر پارسی: خرس

معنی دب در لغت نامه دهخدا

دب. [ دِب ب ] (اِ) از روزهای هندوان قدیم است بنا بر روایات کهن آنان.
- سنة دب ؛ از سالهای هندوان قدیم است بنا بر روایت کهن آنان. (ماللهند بیرونی ص 168 و 185 و 186 و 187 و 188 و 204 و 312).

دب. [ دَ ] (اِ) نگاه داشتن. (برهان ) (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ). نگاهداشت بود. (جهانگیری ). نگهداشت. (آنندراج ). || جهانیدن اسب را گویند بلغت هندی. (برهان ) (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ).

دب. [ دَ ] (اِ) دف. دپ. چنبره ٔ پوست بر او کشیده است که بازیگران و سازندگان دارند. رجوع به دف شود.

دب. [ دَ ] (اِ) نقش و نگار که بر جامه کنند. (غیاث ). نگاری که بر جامه ها کنند. (آنندراج ).

دب. [ دَ ] (اِ) نقش کردن جامه :
هست صوفی آنکه شد صفوت طلب
نه لباس صوف و خیاطی و دب.
مولوی.
|| پنهان کردن. (غیاث ).پنهان کردن چیزی. (آنندراج ).

دب. [ دَ ] (ع اِ) ضب. سوسمار. (دزی ج 1 ص 421).

دب. [ دَ ] (مص ) لواطت و اغلام. (غیاث ) (آنندراج ). از پس رفتن. (آنندراج ). از دبر با کسی گرد آمدن.

دب. [ دَ / دَب ب ] (مص ) گرد آمدن با زن. آهنگ آرمیدن با زن. جماع :
مکر زن پایان ندارد رفت شب
قاضی زیرک سوی زن بهر دب.
مولوی.
|| (ص ) بجماع آمده :
لوطی دب برد شب از گمرهی
خشت ها را نقل کرد آن مشتهی.
مولوی.

دب. [ دَب ب ] (ص ) بیهوش :
بگذر از نفی ای پسر هستی طلب
این بیاموز ای پسر زان ترک دب.
مولوی.

دب. [ دَب ب ] (ع اِ) ج ِ دبة. (منتهی الارب ). رجوع به دبة شود.

دب. [ دَب ب ] (ع مص ) نرم رفتن. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). آهسته و به تنهائی راندن. (زوزنی ).آهسته خرامیدن. و قولهم : هو اکذب من دب و درج ؛ یعنی کاذب ترین زندگان و مردگان است. (منتهی الارب ). || سرایت کردن شراب و بیماری در بدن. (منتهی الارب ). سرایت کردن شراب و بیماری در جسم. (آنندراج ).
- دب السم ؛ زهر راه یافت. (از دزی ج 1 ص 421).
|| سرایت کردن کهنگی در جامه. || سرایت کردن سخن چینی و ای ...

معنی دب به فارسی

دب
خرس، ادباب جمع
( اسم ) خرس جمع ادباب دببه .
طریقه نیک باشد یابد
[ گویش مازنی ] /dab/ روش، رسم & نادان - لجوج & & دیو – موجودی خیالی & نهیب - رسم
ده کوچکی است از دهستان تمین بخش میر جاوه شهرستان زاهدان
یکی از صور فلکی شمالی مجاور قطب شمال بنات النعش صغری هفت اورنگ کهین هفت برادران ( کوچک ) هفت خواهران ( کوچک ) دب اصغر در جهت عکس دب اکبر قراردارد و ستاره روشنی که در دم آن واقع است (( ستاره قطبی )) یا (( جدی )) نامیده میشود.
[Ursa Minor, Umi, Little Bear] [نجوم] شمالی ترین صورت فلکی آسمان که ستارۀ قطبی در آن قرار دارد
دهی از دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان اهواز
یکی از صور فلکی شمالی مجاور قطب شمال که بمناسبت شکل متوهم ( شبیه بخرس ) بدین نام نامیده شده .از ستارگان او ۲۷ در داخل صورت و ۸ در حوالی باشند از آن جمله ۷ ستاره بسیار روشن بنظر آید: چهار ستاره بر شکل مربع مستطیل و روشن هستند با سه ستاره که بر دنب ( دم ) واقع اند : بنات النعش کبری هفت اورنگ میهن دختران نعش بزرگ هفت برادران ( بزرگ ) هفت دختران ( بزرگ ) هفت داوران.
[Ursa Major, UMa, Great Bear] [نجوم] سومین صورت فلکی بزرگ واقع در شمال آسمان
در هند قدیم نام سیصد و شصت سالست از سالهای مردمان که معادل سال بود برای فرشتگان
[ گویش مازنی ] /deb baze/ دیو زده – جن زده
نام یکی تقسیمات سال در هند قدیم
[ گویش مازنی ] /deb chaa/ چاه عمیق و قدیمی
...

معنی دب در فرهنگ معین

دب
(دُ بّ) [ ع . ] (اِ.) خرس . ج . ادباب .
(دَ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - نرم رفتن . ۲ - سرایت کردن .
(دُ بِ اَ غَ) [ ع . ] (اِمر.) خرس کوچک ، یکی از صورت های فلکی دور قطبی . ستارة قطبی در انتهای دُم آن است که به آن بنات النعش صغری ، هفت اورنگ کهین ، هفت برادران هم گویند.
(دُ بِّ اَ بَ) [ ع . ] (اِمر.) خرس بزرگ ، یکی از صور فلکی دور قطبی ، بنات النعش کبری .

معنی دب در فرهنگ فارسی عمید

دب
۱. خزیدن روی زمین.
۲. با دست و پا راه رفتن.
۳. سرایت کردن بیماری در بدن.
۴. کهنگی در جامه.
خرس.
* دب اصغر: (نجوم) یکی از صورت های فلکی شمالی مرکب از چندین ستاره در سمت قطب شمال که هفت ستارۀ روشن آن دیده می شود و در دنبالۀ آن ستارۀ قطبی یا جدی قرار دارد، هفت خواهران، هفت برادران، هفت برارو، هفت اورنگ کهین، خرس کوچک، بنات النعش صغری.
* دب اکبر: (نجوم) یکی از صورت های فلکی شمالی مرکب از چندین ستاره در سمت قطب شمال نزدیک دب اصغر که هفت ستارۀ روشن آن دیده می شود، خرس بزرگ، بنات النعش کبری، هفت اورنگ مهین، هفت خواهران بزرگ، هفت برادران بزرگ.

دب در جدول کلمات

دب
خرس
ا دب و معرفت
فرهنگ

دب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دب اصغر   • عکس دب اصغر   • دب اکبر چیست؟   • نام ستاره کم نور دب اکبر   • نام ستاره های دب اکبر   • دب اصغر چیست؟   • عکس دب اکبر   • نام ستاره دب اکبر   • معنی دب   • مفهوم دب   • تعریف دب   • معرفی دب   • دب چیست   • دب یعنی چی   • دب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دب
کلمه : دب
اشتباه تایپی : nf
آوا : dobb
نقش : اسم
عکس دب : در گوگل

آیا معنی دب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )