دئیشتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/daeishten/ گزیدن حشرات - از چاه آب کشیدن

ارتباط محتوایی

معنی دئیشتن، مفهوم دئیشتن، تعریف دئیشتن، معرفی دئیشتن، دئیشتن چیست، دئیشتن یعنی چی، دئیشتن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف د، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف د
کلمه: دئیشتن
کلمه بعدی: دئیل
اشتباه تایپی: nmdajk
عکس دئیشتن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما