خود بزرگ بینی


مترادف خود بزرگ بینی: تکبر، خودپرستی، غرور، نخوت
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

superiority complex, megalomania

پیشنهاد کاربران

تکبر

تکبر، خود بزرگ بینی، خود پرستی، غرور، نخوت
تکبر
غرور خود بهتر بینی
کبابه و دبدبه
عجب
خودبزرگ بینی
کبکبه و دبدبه
خودپرستی
خودبرتربینی
کب کبه ودب دبه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما