خواربار فروش

/xArobArfuruS/

مترادف خواربار فروش: بقال، سقطفروش، سوپرمارکتی

معنی انگلیسی:
grocer, grocer, provision merchant

مترادف ها

grocer (اسم)
عطار، بقال، خواربار فروش

provision merchant (اسم)
خواربار فروش

provision dealer (اسم)
خواربار فروش

فارسی به عربی

بقال

پیشنهاد کاربران

بپرس