خواربار فروش

/xArobArfuruS/

مترادف خواربار فروش: بقال، سقطفروش، سوپرمارکتی
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

grocer, grocer, provision merchant

مترادف ها

grocer (اسم)
عطار، بقال، خواربار فروش

provision merchant (اسم)
خواربار فروش

provision dealer (اسم)
خواربار فروش

فارسی به عربی

بقال

معنی یا پیشنهاد شما