برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1396 100 1

خصی

/xasey/

مترادف خصی: آغا، اخته، بی خایه، خواجه

معنی خصی در لغت نامه دهخدا

خصی. [ خ ُ / خ ِ ] (ع اِ) خایه. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

خصی. [ خ َ صا ] (ع مص ) درد گرفتن خایه. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (اقرب الموارد).

خصی. [ خ َ ] (ع ص ) آنکه خایه او دردمند است. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

خصی. [ خ ُ صا ] (ع اِ) ج ِ خصیه.

خصی. [ خ َ صی ی ] (ع ص ) خایه ٔ کشیده شده. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (اقرب الموارد) :
بی نام هم کنونش چو بید سترک خصی
این بدگهر شغالک توسن رگ استرک.
خاقانی.
|| شعری که خالی از حدیث زنان باشد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد). || دوبیتی را گویند که مصراع سوم او را قافیت نباشد. (حدائق السحر فی دقائق الشعر).

خصی. [ خ َ / خ ِ صی ی ] (اِ) خادم خواجه سرا. خواجه. آغا. (یادداشت مؤلف ) : و خواجه سرایان ، یعنی خصیان و خواجگان ایستادندی. (تاریخ بخارا نرشخی ). و ماکان من مدینة مثل خانفو فاسم مالکها دیفو و الخصی یدعی طوقام. (اخبار الصین و الهند). و یقال : ان الملک الصین من امهات المدائن اکثر من مأتی مدینة ولکل مدینة ملک و خصی. (اخبار الصین و الهند ص 15).

خصی. [ خ ُص ْ صی ی ] (ع ص ) وصف سبویی که در خصوص کوفه ساخته شده باشد. (منتهی الارب ).

خصی. [ خ ُص ْ صا ] (اِخ ) دهی است شرقی موصل که اهل آن ده حمالانند. (منتهی الارب ).

خصی. [ خ َ صی ی ] (اِخ ) اطمی است از آن بنی حارثه. (منتهی الارب ).

خصی. [ خ َ صی ی ] (اِخ ) اطمی است نزدیک مسجد قبا بر سر بئرالخصی. (منتهی الارب ).

خصی. [ خ َص ْ صا ] (اِخ ) دهی است بزرگ به بغداد بطرف دجیل. از آن ده است محمد خصی بن علی بن محمد. (منتهی الارب ).

خصی. [ خ َ صی ی ] (اِخ ) نام جایگاهی است واقع در بین آفاق و افیق در سرزمین بنی یربوع. (از معجم البلدان ).

معنی خصی به فارسی

خصی
(صفت) مردی که بیضه اش را کشیده باشند اخته .
نام جایگاهی است واقع در بین آفاق و افیق در سرزمین بنی یربوع .
جند بیدستر است
سورطیون سوفطیون شاطریون ساطورین طریفلن جفت آفرید ثعلب مصری .
جفت آفرید
( اسم ) ریشه های غده یی گیاه ثعلب را گویند .
( اسم ) حب البان
حب البان است و مولف تذکره گوید غیر اوست و آن گیاه شبیه بعنب الثعلب و طولانی و دانه خشک و مسهل بلغم لزج و محلل ریاح و ضماد او جهت تحلیل صلابات و مفاصل نافع و مصدع و مکرب و مصلح او بنفشه و شربتش تا یکدرهم و بدلش زیره است .
گند سگ
( اسم ) بیضه های بید ستر ( سگ آبی سمور آبی ) است که درطب قدیم مورد استعمال داشته و بنام جند بیدستر خوانده میشده .
( اسم ) بیضه دامها ( گاو و گوسفند و شتر )
( اسم ) ریشه های غده یی ثلعب است
بیونانی ارخیس نامند و آن بیخ گیاهی است مثل دو زیتون بهم چسبیده یکی ماده و بزرگ تر و دیگری نر و کوچکتر و غیر ممتلی و سفید لون و برگش شبیه ببرگ گندنا و ساقش بی برگ و تا نیم ذرع و گلش ریزه و با هم متصل بشکل سر و بنفش و شبیه به گل اصابع الحی و المیت .
خایه کشیده
بی خایه شدن خواجه شدن
...

معنی خصی در فرهنگ معین

خصی
(خَ یّ) [ ع . ] (ص .) اخته ، مردی که بیضه اش را کشیده باشند.

معنی خصی در فرهنگ فارسی عمید

خصی
= اخته

معنی خصی به انگلیسی

eunuch (اسم)
خواجه ، اخته ، خصی ، خواجهحرمسرا

خصی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

.
نه مرد نه زن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی عنن   • قرن چیست   • بیماری قرن در زنان   • برص   • معنی خصی   • مفهوم خصی   • تعریف خصی   • معرفی خصی   • خصی چیست   • خصی یعنی چی   • خصی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خصی
کلمه : خصی
اشتباه تایپی : owd
آوا : xasey
نقش : صفت
عکس خصی : در گوگل

آیا معنی خصی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )