برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

خسروانی

/xosravAni/

مترادف خسروانی: خسروی، سلطنتی، پادشاهی، شاهی، شاهنشاهی

معنی خسروانی در لغت نامه دهخدا

خسروانی. [ خ ُ رَ / رُ ] (اِ) نام لحنی است از مصنفات باربد و آن نثری بوده است مسجع مشتمل بر دعای خسرو و مطلقاً نظم در آن بکار نرفته و این لحن داخل سی لحن مشهور نیست که اگر داخل باشد سی و یک میشود و شیخ نظامی سی و یک آورده است و سی و یکم همین را نام برده. (برهان قاطع). نوعی از سرود مسجع بطور نثر که باربد در مجلس خسروپرویز گفتی بر دعای و ثنای آن پادشاه اگر لحنهای باربد را سی و یک گیریم لحن سی و یکم خسروانی خواهد بود. (ناظم الاطباء) : نوای خسروانی از نغمت اوتار و اغانی سماع کنیم. (سندبادنامه ص 136).
- خسروانی سرود ؛ سرود خسروانی ، نام سرودی است. رجوع به خسروانی شود :
مغنی کجائی بگلبانگ رود
بیاد آور آن خسروانی سرود.
حافظ.
- راه خسروانی ؛ نوعی سرودی است. رجوع به خسروانی در فوق شود :
از نواهای کلک من سازید
مطربان راه خسروانی خویش.
سیف اسفرنگی (از جهانگیری ).
جامهای خسروانی ساقیا برگیر هین
زانکه مطرب راههای خسروانی برگرفت.
مسعودسعد.
- طریق خسروانی ؛ راه خسروانی. رجوع به خسروانی در فوق شود : یعقوب لیث گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت محمد و صیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی اندر عجم او گفت پیش از او کس نگفته بود که تا پارسیان بودند سخن ایشان سرودبارگفتندی بر طریق خسروانی. (تاریخ سیستان ).
|| نوعی از زر رایج بوده است. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء).
- دراهم خسروانی ؛ دراهم اسجاد. (مهذب الاسماء) :
همیشه تا چو درمهای خسروانی کرد
ستاره تابد هرشب به گنبد دوار.
فرخی.
- دینار خسروانی ؛ دینار مسکوک از زر: روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه مؤبد مؤبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر می و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خوید سبز رسته. (نوروزنامه ). اسکندر مبلغ پنجاه هزار دینار خسروانی بدان پیر داد.(اسکندرنامه نسخه ٔ خطی سعید نفیسی ).
|| (ص نسبی ) هر چیزی را که بس لطیف و نیکو و بزرگ باشد منسوب بخسرو ساخته خسروانی می گویند. (از برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری ) (از ناظم ا ...

معنی خسروانی به فارسی

خسروانی
ابوطاهر طیب بن محمد از شاعران عهد سامانی است . وی پیش از اواخر نیمه دوم قرن چهارم می زیسته است .
( صفت ) منسوب به خسروان . ۱ - شاهانه خسروی . ۲ - ( اسم ) نوعی سرود بنثر مسجع که گویند باربد در مجلس خسرو پرویز میخواند لحن سی و یکم باربدی . ۳ - گوشه ای در ماهور راست پنجگاه شور. ۴ - نوعی شراب اصفهانی . ۵ - نوعی دینار .
طیب بن محمد مکنی به ابوطاهر از شاعران خراسان بزمان آل سامان بوده و بسال سیصد و چهل و دو وفات یافته است حکیم ابوالقاسم فردویس بزمان مشیب از حال خود خبر دهد .
( اسم ) نوای خسروانی لحن شاهانه .
سرودیست مسجع از تصنیفات باربد.
نوای خسروان . نوای خسروانه . نوعی از نواست که باربد جهرمی در مجلس خسرو پرویز اختراع کرده . و آن مسجعی بود سر به سر مدح و آفرین خسرو و هیچ کلام منظوم نداشته و این قسم لحون و اغانی را خسروانی نام نهاد . چه خسرو را پسند خاطر شده به این نام موسوم ساخت و نوای خسروان هم گفته اند .
(اسم ) هفت دستگاه موسیقی که دردربار ساسانیان (مخصوصا دور. خسروپرویز ) متداول بوده

معنی خسروانی در فرهنگ معین

خسروانی
(خُ رَ) ۱ - (ص نسب .) شاهانه . ۲ - (اِ.) نوعی سرود به نثر مسجع که گویند باربد در مجلس خسروپرویز می خواند. ۳ - دینار شاهانه .

معنی خسروانی در فرهنگ فارسی عمید

خسروانی
۱. = خسروی
۲. (اسم) (موسیقی) گوشه ای در دستگاه های راست پنج گاه و ماهور.

خسروانی در دانشنامه اسلامی

خسروانی
خسروانی، از الحان موسیقی که مدت ها پس از اسلام نیز اجرا می شد؛ نیز گوشه ای در ردیف موسیقی دستگاهی ایران است.
واژه خسرو و خسروانی از ریشه «هَئو سْرَوَنْگْه» یا «هَئُوسْرَوَنْ» به معنی سروده نیک یا آواز خوش است.
خسروانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد: معانی• خسروانی (الحان موسیقی)، از الحان موسیقی؛ نیز گوشه ای در ردیف موسیقی دستگاهی ایران اعلام و اشخاص• خاندان خسروانی، از خاندا ن های دوره پهلویابوطاهر خسروانی، ابوطاهر طیب بن محمد، خُسروانی، از شاعران سده چهارم در دربار سامانیان• پرویز خسروانی، از سیاسیون دوره پهلوی• خسرو خسروانی، یکی از سیاسیون عصر پهلوی و فردی کم کار و پرتوقع• شهاب الدین خسروانی، یکی از سیاسیون دوره پهلوی و از افراد مشهور خاندان خسروانی• عطاءالله خسروانی، از سیاسیون دوره پهلوی• مرتضی خسروانی، از سیاسیون عصر پهلوی و فردی باوجدان
...
خسروانی، از الحان موسیقی که مدت ها پس از اسلام نیز اجرا می شد؛ نیز گوشه ای در ردیف موسیقی دستگاهی ایران است.
واژه خسرو و خسروانی از ریشه «هَئو سْرَوَنْگْه» یا «هَئُوسْرَوَنْ» به معنی سروده نیک یا آواز خوش است.
ابداع لحن خسروانی
ابداع خسروانی را به عنوان یک لحن موسیقایی ــ به باربد نسبت داده و مضمون آن را مدح خسرو پرویز دانسته اند. نمونه ای از اشعار منسوب به باربد در مختار مِن کتاب اللهو و الملاهی نقل شده که شفیعی کدکنی آن را خسروانی دانسته است.
ویژگی لحن خسروانی
شمس قیس در المعجم و عوفی در لباب الالباب، اشعار خسروانی را بی وزن و قافیه دانسته اند. برهان قاطع، اشعار خسروانی را نثری مسجع و خالی از نظم ذکر کرده که به نظر می رسد منظور نداشتن وزن عروضی مشخص و تکرار شونده است نه وزن به مفهوم عام؛ زیرا چنان که در معیار الاشعار آمده نمی توان آن را خالی از وزن دانست. به گفته ابوهلال عسکری در الصناعتی ...


خسروانی در دانشنامه ویکی پدیا

خسروانی
خُسرَوانی می تواند یکی از جستارهای زیر باشد:
حکمت خسروانی
ابوطاهر خسروانی شاعر ایرانی روزگار سامانی
خسروانیات (یا هفت خسروانی)، قطعه های موسیقی رایج در ایران پیش از اسلام که همراه با شعر اجرا می شدند
پرویز خسروانی سپهبد دوران پهلوی
نازنین خسروانی
خسروانی (سیرجان) روستایی در دهستان ملک آباد بخش گلستان شهرستان سیرجان استان کرمان
خسروانی روستایی در دهستان ملک آباد بخش گلستان شهرستان سیرجان استان کرمان ایران است.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این مکان ۱٬۵۷۴ نفر (۴۶۱خانوار) بوده است.
ابوطاهر طیّب بن محمّد متخلّص به خسروانی (مرگ: ۳۴۲ (هجری)) از شاعران سده چهارم هجری در دورهٔ سامانی است. از زندگی او اطّلاعات چندانی در دست نیست، و از اشعارش تنها ابیات اندکی بر جای مانده است.
محمد دبیرسیاقی، پیشاهنگان شعر پارسی، انتشارات علمی و فرهنگی
لغتنامه دهخدا
محمد عبده کاتب بیتی از سروده های خسروانی را در فطعه ای تضمین کرده است:
سوزنی نیز چنین از او نام می برد:
شعر زیر از اوست:
حکمت خسروانی فلسفه و عرفان ایران باستان است که به اندیشمندان آن فرزانگان خسروانی یا خسروانیون گفته می شود. نامداران اندیشه ایران باستان و میراث داران آنها در دوره اسلامی به این فلسفه آوازه داشتند. حکمت خسروانی بعدها درفلسفه اشراق به دست سهروردی در پیوند با فلسفه اسلامی شناخته و نمایان شد. از تأثیر گرفتگان حکمت خسروانی می توان به جاماسب، فرشوشتر، فلوطین، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، منصور حلاج ،ابوسعید ابوالخیر و شهاب الدین سهروردی اشاره ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خسروانی در دانشنامه آزاد پارسی

خُسْرَوانی
گوشه ای در موسیقی ردیفی ایران، منسوب به خسروان و آهنگ منسوب به باربد، رامشگر معروف دورۀ ساسانیان در زمان خسرو پرویز. گفته اند برای آن که خسرو پرویز آهنگ تکراری نشنود، برای هر روز از سال یک آهنگ می ساخت و برای خسرو پرویز اجرا می کرد که به آن ها خسروانیات می گفته اند. همچنین نام یکی از گوشه های فعلی دستگاه های ماهور و راست پنجگاه است که دارای فیگور ملودیک معینی است و از درجۀ پنجمِ ماهور یا راست پنجگاه شروع می شود. با آن که پژوهشگران اعتقاد دارند خسروانیاتِ باربد شعرگونه و همراه با شعر بوده است، ولی آنچه امروز با نام خسروانی در ردیف موجود است، فاقد کلام است.

معنی خسروانی به انگلیسی

majestic (صفت)
بزرگ ، با عظمت ، با شکوه ، شاهانه ، خسروانی
royal (صفت)
مجلل ، شاهوار ، شاهانه ، ملوکانه ، خسروانی ، سلطنتی

معنی کلمه خسروانی به عربی

خسروانی
مهيب

خسروانی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاتح
خسروانی یا سورانی یکی از زبان های اصلی کردی از قوم ماد میباشد
فیض الله بیگی
خسروانی از زبان های اصلی قوم ماد میباشد و خسروانی همان زبان کردی سورانی میباشد. خاندان های اصیل کردی و بزرگان کرد به زبان خسروانی تکلم میکردندو به عبارتی زبان سورانی همان خسروانی میباشد.
ناهید
خسروانی معانی خاصی در فرهنگ کردی و فارسی دارد
خسروانی در فرهنگ کردی و تاریخ باستان نام بزرگانی از قوم ماد هستند و همچنین قوم ماد به عبارتی به زبان کردی خسروانی یا همان سورانی بیان میکردند
در زبان و فرهنگ فارسی نیز خسروانی یا حکمت خسروانی فلسفه و عرفان ایران باستان است که به اندیشمندان آن فرزانگان خسروانی یا خسروانیون گفته می‌شود.
کمانگر
طبق تحقیقات استاد مرتضی راوندی در کتاب و مقالات چندین جلدی تاریخ اجتماعی ایران خسروانی نام بزرگان و اندیشمندان عهد باستانی میباشد و طبق اسناد تاریخی خسروانی ها از کردهای قوم مادبوده که امروزه به زبان سورانی یا خسروانی تکلم میکنند
پیران
خسروانی متعلق به بزرگان و رجال قوم ماد میباشد
در کتاب علامه دهخدا اشاره به دینار خسروانی شده وسکه رایج و حتی تشریفاتی بین اشراف و بزرگان را دینار خسروانی مینامیدند
در زمان عهد باستان سکه های مبادله شده و هدایای پادشاهی را سکه خسروانی میگفتند
در تاریخ هرودت بزرگان و پادشاهان قوم ماد را خسروانی خطاب مینمودند و زبان خسروانی امروزه در کردی به زبان سورانی میشناسیم
حاتمی
خسروانی دارای معانی متفاوت در تاریخ و فرهنگ دارد:
شاهانه، ملوکانه، پادشاهی، فرزانگان، اندیشمندان، فضلا معنی میدهد
سکه شاهی، دینار شاهی، سکه خسروانی، دینار خسروانی در عهد باستان قوم ماد
خسروی،خسروی فر، خسرویان، خسروانی، خسروانیون همگی از خاندان های اصیل ایرانی از زمان قوم ماد میباشد که در تمام نقاط ایران و مناطق فارس و کردنشین و کشورهای همسایه متمرکز هستند.
خسروانی یا سورانی یک زبان اصیل کردی در فرهنگ کردی و از قوم میباشد.
خسروانی در اکثر کتاب ها و مقالات تاریخی در زمینه های پادشاهی، وزارت، سکه های داد و ستد، سیاست، ادبیات فارسی و کردی، کتیبه های سنگی، دست نوشته های شاعران و روزنامه نگاران، دانشمندان بزرگ داخلی و بین المللی همچون نظامی، فردوسی، جامی، فرهنگ دهخدا، معیین، عمید، تاربخ مردوخ، تاریخ اجتماعی ایران به قلم استاد مرتضی راوندی، تاریخ هردوت، تاریخ ویل دورانت، تاریخ و دست نوشته های استاد سوران کردستانی، استاد احمد کسروی، علامه هه ژار، استاد بابا مردوخ، آیت الله مردوخ، استادناصر یمین مردوخی، سعید نورسی، قانات کوردو، عبدالله گوران، خانا قبادی، هیمن موکریانی، ییلماز گونی، مصطفی زلمی، ملک جان کورد،علامه نقشبندی، مستوره قادری ملقب به مستوره اردلان، ابراهیم احمد، استاد رضا معتضد و ..........همگی بر نقش خاندان خسروانی و یا سورانی در عهد باستان در تاثیر بر تاریخ فرهنگ و زبان نقش عمده ای داشتند.
صادق وزیری
خسروانی نام و لقب پادشاهان و بزرگان عهد باستان از قوم ماد میباشد
پایه و اساس عهد باستان از قوم ماد بوده و برای کردها از جایگاه ویژه ای برخوردار است
در شاهنامه فردوسی و سایر شعرا بارها در وصف جایگاه خسروانی اشعاری سروده اند.
خسروانی از خاندان های بزرگ ایران عهد باستان تا به امروز میباشد.
کردهای سورانی که در اصل خسروانی تبار میباشند با افتخار و سربلندی ریشه خود را در قوم ماد بر اساس مستندات ثبت شده تاریخی و تحقیقات تاریخ دانان بزرگ بین المللی و کتیبه های سنگی بدست آمده میدانند.
فاطمه
نام یکی از گوشه های دستگاه ماهور در موسیقی
نیکبخت
ریشه پادشاهی و تاریخ سیاسی و ادبیات ایران زمین با نام خسروانی گره خورده و به استناد بزرگان و شواهد موجود عصر خسروانی از زمان قوم ماد بوده و کردها وارثان قوم ماد میباشند که به زبان خسروانی و یا سورانی گویش میکنند.
زبان و سیرت پادشاهی قوم ماد با نام خسروانی میباشد.
خسرو، خسروی، خسروی فر، کیخسروی، خسروان، خسروانیان، خسروانی از بدو عهد باستان از زبان و ادبیات، فرهنگ موسیقی، سکه های اشرافی تا تاریخ پادشاهی و وزارت و سیاست از زمان قوم ماد با کردها تا به امروز همراه بوده.
شیخ آقایی
کردهای سورانی اصالت خسروانی دارند و همین ضرب المثل معروف که هست خود گویای بزرگان و پادشاهی خاندان خسروانی از عصر باستان تا به امروز میباشد.
صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نمایندگی خسروانی سانگ یانگ   • نمایندگی خسروانی خیابان جیحون   • معنی خسروانی   • سایت اتو خسروانی   • علی خسروانی   • نمایندگی خسروانی ام وی ام   • نمایندگی خسروانی شرق   • نمایندگی خسروانی سمنان   • مفهوم خسروانی   • تعریف خسروانی   • معرفی خسروانی   • خسروانی چیست   • خسروانی یعنی چی   • خسروانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خسروانی

کلمه : خسروانی
اشتباه تایپی : osv,hkd
آوا : xosravAni
نقش : اسم فامیل
عکس خسروانی : در گوگل

آیا معنی خسروانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )