برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

خبث الفضه

معنی خبث الفضه در لغت نامه دهخدا

خبث الفضة. [ خ َ ب َ ثُل ْ ف ِض ْ ض َ ] (ع اِ مرکب ) چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم گداخته ایستد : مالیدن سیماب کشته و خبث الفضه. (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ثفل نقره بود و بهترین آن بود که سبز رنگ و تنگ بود و قابض بود بغایت و در وی جذب و تخفیف بود جرب و سعفه و ریش را نافع بود و چون در مرهم کنند منع خون از ناصور و بواسیر بکند. (ازاختیارات بدیعی ). بپارسی چرک نقره گویند طبیعتش بسردی و خشکی مایل است چون سوخته و مغسول ساخته در چشم کشند روشنی چشم بیفزاید و دمعه را که از گرمی بود نفع دهد و سوزش چشم را سود دارد و هریک از خبث الذهب و خبث الفضه را چنین سوزند که کوزه نو سفالین کرده در گل حکمت گیرند و شب در زیر آتش گذاشته روز بیرون آرند. حکیم مؤمن آرد: ثفل نقره است لطیف و قوی القبض و طلای او جهت قروح چشم و سعفه و جرب و بواسیر و نواصیرو التیام جراحت نافع است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

معنی خبث الفضه به فارسی

خبث الفضه
چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم گداخته ایستد .

خبث الفضه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبث الفضه   • مفهوم خبث الفضه   • تعریف خبث الفضه   • معرفی خبث الفضه   • خبث الفضه چیست   • خبث الفضه یعنی چی   • خبث الفضه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبث الفضه

کلمه : خبث الفضه
اشتباه تایپی : ofe hgtqi
عکس خبث الفضه : در گوگل

آیا معنی خبث الفضه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )