برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

خبث الفضة

معنی خبث الفضة در لغت نامه دهخدا

خبث الفضة. [ خ َ ب َ ثُل ْ ف ِض ْ ض َ ] (ع اِ مرکب ) چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم گداخته ایستد : مالیدن سیماب کشته و خبث الفضه. (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ثفل نقره بود و بهترین آن بود که سبز رنگ و تنگ بود و قابض بود بغایت و در وی جذب و تخفیف بود جرب و سعفه و ریش را نافع بود و چون در مرهم کنند منع خون از ناصور و بواسیر بکند. (ازاختیارات بدیعی ). بپارسی چرک نقره گویند طبیعتش بسردی و خشکی مایل است چون سوخته و مغسول ساخته در چشم کشند روشنی چشم بیفزاید و دمعه را که از گرمی بود نفع دهد و سوزش چشم را سود دارد و هریک از خبث الذهب و خبث الفضه را چنین سوزند که کوزه نو سفالین کرده در گل حکمت گیرند و شب در زیر آتش گذاشته روز بیرون آرند. حکیم مؤمن آرد: ثفل نقره است لطیف و قوی القبض و طلای او جهت قروح چشم و سعفه و جرب و بواسیر و نواصیرو التیام جراحت نافع است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

خبث الفضة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبث الفضة   • مفهوم خبث الفضة   • تعریف خبث الفضة   • معرفی خبث الفضة   • خبث الفضة چیست   • خبث الفضة یعنی چی   • خبث الفضة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبث الفضة

کلمه : خبث الفضة
اشتباه تایپی : ofe hgtqة
عکس خبث الفضة : در گوگل

آیا معنی خبث الفضة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )