برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

حقیقت

/haqiqat/

مترادف حقیقت: درستی، راستی، راست، درست، ماهیت، ذات، اصل، واقع امر، واقعیت، امر مسلم، آرمانی، مطلوب

برابر پارسی: راستی، درستی، درستی و راستی، راستینگی، راستینه، فرهود

معنی حقیقت در لغت نامه دهخدا

حقیقت. [ ح َقی ق َ ] (ع اِ) چیزی که بطور قطع و یقین ثابت است. حقیقت اسم است برای چیزی که در محل خود مستقر باشد. (از تعریفات جرجانی ). تاء در حقیقت برای تأنیث نیست بلکه برای نقل از صفت به اسم است مانند تاء علامت.
- حقیقت شدن ؛ ثابت شدن. محقق شدن. روشن و واضح و آشکار شدن : طاهر را آن سخن حقیقت شد. (تاریخ سیستان ). پس مردمان را مرگ رسول (ص ) حقیقت شد و غریو گریستن از آن جمع برخاست. (مجمل التواریخ ). و صفت گرزش [ گرز مسعودبن محمود ] که بغزنین نهاده است ، حقیقت میشود که آنچه از پیشینگان بازگفته اند چون... رستم... و دیگران متصور تواند بود. (مجمل التواریخ ).
|| آنچه واجب شود برای مردم حمایت آن. (منتهی الارب ). || راست. درست. حق. صحیح : حقیقت اینست که بازنمودیم. (تاریخ بیهقی ص 494). پنجم صفر، نامه ای رسید دیگر، که آن خبر دروغ بود و حقیقت چنان بودکه سواری سیصدوپنجاه ترکمان بدان حدود بگذشته بودند. (تاریخ بیهقی ص 515).
- بر حقیقت و بحقیقت ؛ در واقع. در نفس الامر. ج ، حقایق :
چو دانا شود مرد بخشنده کف
مر او را رسد بر حقیقت شرف.
ابوشکور.
جیحون بزرگ در پیش است و گریزگاه خوارزم سخت دور و بحقیقت من هزیمت نخواهم رفت. اگر مرا فراگزارید شما را بعاقبت روی خداوند می باید دید. (تاریخ بیهقی ). علی تکین دشمن است بحقیقت و ماردم کنده. (تاریخ بیهقی ). امروز او را [ قدرخان را ] تربیت باید کرد تا دوستی زیادت گردد. نه آنکه ایشان دوستان بحقیقت باشند اما مجاملت در میان بماند. (تاریخ بیهقی ). و هرچه خواهد کرد، بر خرد که دوست بحقیقت اوست ، عرضه کند. (تاریخ بیهقی ص 98).
فردا بحقیقت بهار گیرم
امروز بگونه اگر خزانم.
مسعودسعد.
و بحقیقت باید دانست که فائده در فهم است نه در حفظ. (کلیله و دمنه ).
|| راستی. درستی.
- بحقیقت ؛ واقعاً. براستی :
بحقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد
که همین سخن بگوید بزبان آدمیت.
سعدی (کلیات ص 790).
|| مطابق با واقع : ندانیم آنچه بدل ما [ مسعود غزنوی ] آمده است حقیقت است یا نه. (تاریخ بیهقی ). || عین واقع : آنچه گفته آمده ح ...

معنی حقیقت به فارسی

حقیقت
حق، آنچه که حمایت از آن واجب است، راستی ودرستی
۱- ( اسم ) راستی درستی . ۲ - ( اسم ) اصل هر چیز . ۳ - واقع امر مقابل مجاز . ۴ - کلمه ای که درم عنی اصلی خود استعمال شود مقابل مجاز . ۵ - ذات مقابل اعتبار حیثیات لاحقه . ۶ - نفس الامر مقابل فرض . ۷ - مقابل مفهوم چنانکه گویند : بصر داخل در مفهوم عمی است نه در حقیقت آن . ۸ - ظهور ذات حق بی حجاب تعینات . ۹ - جمع : حقائق ( حقایق ). یا حقیقت انسان . انسان کامل . یا حقیقت اول . موجود اول اول ما خلق . یا حقیقت جامعه . انسان کامل . یا حقیقت وجود . اصل وجود و مرتب. تاکد وجود است که ذات واجب تعالی است .
سید شاه ابن سید عرب شاه از علما و شعرای متاخر هندوستان
مرتبه احدیت جامعه بجمیع حقایق است که آنرا حضرت جمع و حضرت وجود نیز نامند
( صفت ) کسی که همه چیز را از دریچ. حقیقت بنگرد واقع بین .
عمل حقیقت بین واقع بین .
( صفت ) کسی که جویای حقیقت باشد .
حقیقت طلبی
آنکه معرفت به حقیقت دارد
حقیقت جوی
فعل طلبیدن حقیقت
و آن نزد اهل عربیت استعمال لفظ است در جزئ معنی آن چنانکه در تجرید آمده است
( صفت ) کسی که حقیقت را میگوید .
ع ...

معنی حقیقت در فرهنگ معین

حقیقت
(حَ قَ) [ ع . حقیقة ] ۱ - (اِمص .) راستی ، درستی . ۲ - (اِ.) اصل هر چیز.

معنی حقیقت در فرهنگ فارسی عمید

حقیقت
۱. چیزی که دارای وجود خارجی است: رؤیاهایم به حقیقت مبدل شد.
۲. چیزی که با واقعیت سازگار است: من حقیقت را گفتم.
۳. (صفت) سخن درست: حقیقت تلخ است.
۴. اصل و ذات هرچیز.
۵. (اسم مصدر) صدق، راستی، درستی.
۶. (قید) به راستی، به درستی.
۷. (اسم مصدر) [مقابلِ مجاز] (ادبی) بیان کردن واژه ای در معنای حقیقی خود.
۱. کسی که به حقیقت هر چیز می نگرد.
۲. آن که حقیقت را درمی یابد.
کسی که در پی کشف حقیقت است، جویای حقیقت.
کسی که حقیقت را بشناسد، دانا، هوشمند.
کسی که حقیقت را می گوید، آن که به راستی سخن می گوید.

حقیقت در دانشنامه اسلامی

حقیقت
ـــ حقیقت، به معنای کارگیری لفظ در معنای وضع شده برای آن گفته می شود. از آن در علم اصول فقه سخن گفته اند. ـــ حقیقت به استعمال لفظ در معنای حقیقی آن اطلاق می شود.
ـــ حقیقت به کاربرد لفظ در معنای موضوع له، مقابل مجاز می گویند. ـــ حقیقت، مقابل مجاز و به معنای به کارگیری لفظ برای رساندن معنای موضوع له آن است؛ به بیان دیگر، استعمال لفظ را در معنایی که برای آن وضع شده است، حقیقت می گویند معنای موضوع له را معنای حقیقی می نامند مانند: استعمال لفظ « اسد» در معنای «حیوان درنده».
اقسام استعمال لفظ در معنا
استعمال لفظ در معنا دو گونه است: حقیقی و مجازی .استعمال حقیقی عبارت است از به کارگیری لفظ در معنای وضع شده برای آن (موضوع له ). به چنین معنایی، معنای حقیقی لفظ می گویند، مقابل آن معنای مجازی قرار دارد.در استعمال حقیقی، معنا مستقیم و بدون نیاز به قرینه ای به ذهن شنونده تبادر می کند، بر خلاف استعمال مجازی.البته گاهی معنای مجازی منقلب به معنای حقیقی می گردد، مانند جایی که کاربرد لفظ در معنای مجازی به حدّی برسد که بدون نیاز به قرینه ای، آن معنا از لفظ تبادر کند. از این انقلاب به سبب کثرت استعمال، به وضع تعینی یاد می شود، مقابل وضع تعیینی.
← نشانه های تشخیص معنای حقیقی
 ۱. ↑ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۷.    
...
واژه حقیقت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • حقیقت (فلسفه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه، به معنای قضیه ذهنی و ادراکی مطابق با واقع و نفس الامر• حقیقت (اصول)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، به معنای کارگیرى لفظ در معناى وضع شده
...

...
حقیقت در لغت به معنی چیزی است که به طور قطع و یقین ثابت است یا اسمی است برای ...


حقیقت در دانشنامه ویکی پدیا

حقیقت
حقیقت مفهوم و اصطلاحی است برای اشاره به اصل هر چیز استفاده می شود.
واقعیت
واژه حقیقت وام واژه ای است که از واژه عربی حقیقة وارد فارسی شده است. معادل انگلیسی واژه حقیقت واژهٔ Truth می باشد.
اگر در ریشهٔ واژگان حقیقت و واقعیت دقیق شویم، تفاوت هایی را مشاهده می کنیم. ریشهٔ کلمهٔ حقیقت، «حق» و به معنای راستی و درستی است و ریشهٔ کلمهٔ واقعیت، «وَقَعَ» به معنای رویدادن یا اتفاق افتادن است. حقیقت، اشاره به ماهیت راست و درست و صحیح دارد و واقعیت اشاره به کل رویدادهایی که جهان هستی را شکل می دهد دارد.
حقیقت در مورد واقعیت است.حقیقت معنا و مفهوم درستی ست که درست بودن اش را مطابق با واقع بودنش ثابت می کند.
حقیقت چیزی است که بطور قطع و یقین ثابت باشد و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
حقیقت (فیلم ۱۹۸۸)، فیلم هنگ کنگی ساختهٔ تیلور وانگ
حقیقت (فیلم ۱۹۹۸)، فیلم هندی ساخته ی شاجی کایلاس
حقیقت (مستند) مجموعه ای مستند از مرتضی آوینی
حقیقت (فرانسوی: La Vérité) فیلمی در ژانر درام و جنایی به کارگردانی آنری-ژرژ کلوزو است که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد.
بریژیت باردو
چارلز وانل
ژاک پرن
ماری-ژوزه نات
لوئی سنیه
کلود بری
دومینیک زاردی
فرنان لودو
پائول بانیفاش
«حقیقت» (انگلیسی: The Truth (1988 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اندی لاو اشاره کرد.
۲۸ آوریل ۱۹۸۸ (۱۹۸۸-04-۲۸)
حقیقت (انگلیسی: The Truth) فیلمی است که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد.
۱۹ مارس ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-03-۱۹)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های حقیقت

حقیقت مفهوم و اصطلاحی است برای اشاره به اصل هر چیز استفاده می شود.
• «انسان دارای قدرت تکلم زیادی است که قسمت زیادی از آن بیهوده و نادرست است، حیوانات هم دارند اما اندک، که از همان مقدار، بجا و درست استفاده می کنند، یک حقیقت اندک بهتر از یک دروغ بزرگ است.» (۱۹۳۸) ترجمهٔ ادوارد مکاردی -> یادداشت های لئوناردو داوینچی
• «اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سرراهش باشد از میان خواهد برد.»
• «در هنر و ادبیات، حقیقت مسئله ای است که از اصطکاک افکار مختلف روشن می شود.» «در مصاحبه با روزنامهٔ شرق»؛ چاپ ۲ مه ۲۰۱۷/ ۱۲ اردیبشهت ۱۳۹۶ -> فرهاد ناظرزاده کرمانی

حقیقت در جدول کلمات

حقیقت و طبیعت چیزی
ماهیت
تله فیلمی ساخته کاظم معصومی با بازی شهرام حقیقت دوست و فرهاد آئیش
پریش
تله فیلمی ساخته کاظم معصومی با شرکت شهرام حقیقت دوست | زهره فکور صبور و فرهاد آئیش
پریش
ساخته حسین فرحبخش با بازی فریبرز عرب نیا | بهرام رادان | شهرام حقیقت دوست و شبنم قلی خانی
عطش
ساخته دیگری از محمد علی سجادی با بازی نیوشا ضیغمی و شهرام حقیقت دوست
تردست
ساخته سعید سهیلی با حضور پانته آ بهرام و شهرام حقیقت دوست
غوغا
ساخته شاهد احمدلو با شرکت شهرام حقیقت دوست | ماهچهره خلیلی و آتیلا پسیانی
موش
ساخته محمدعلی سجادی در سال 82 با بازی جمشید هاشم پور | میترا حجار | شهرام حقیقت دوست | مهدی میامی و امیر جعفری
جنایت
ساخته محمدعلی سجادی در سال 82 با شرکت جمشید هاشم پور | میترا حجار و شهرام حقیقت دوست
جنایت
ساخته محمدعلی سجادی با بازی شهرام حقیقت دوست | نیوشا ضیغمی و امیر جعفری
تردست

معنی حقیقت به انگلیسی

truth (اسم)
راست ، درستی ، حقیقت ، صداقت ، راستی ، حقانیت ، صدق
act (اسم)
رساله ، عمل ، فعل ، کنش ، کار ، سند ، کردار ، حقیقت ، فرمان قانون ، تصویب نامه ، اعلامیه ، پردهءنمایش ، امر مسلم
fact (اسم)
عمل ، حقیقت ، واقعیت ، وجود مسلم
reality (اسم)
معنی ، حقیقت ، واقعیت ، هستی ، اصلیت ، اصالت وجود
principle (اسم)
حقیقت ، اصل ، قاعده کلی ، منشاء ، مبدا ، طریقت ، سر چشمه ، قاعده ، مبادی واصول ، قانون یا اصلی علمی یا اخلاقی
verity (اسم)
صحت ، حقیقت ، واقعیت ، راستی ، صدق ، سخن راست ، چیز واقعی
trueness (اسم)
درستی ، حقیقت ، صداقت ، بی ریایی

معنی کلمه حقیقت به عربی

حقیقت
حقيقة , فعل
واقعي
لا أساس له من الصحة
جوف
في الحقيقة

حقیقت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محیا
این واژه میتواند در معنای فلسفی اش به واژه "روشنا" برگردان شود و با توجه به معنای مصدری آن میتواند به راحتی از عهده ی کار بر آید.
مهدیس
حقیقت مفهوم و اصطلاحی است برای اشاره به اصل هر چیز استفاده می شود[۱].
محتویات [نمایش]
واژه شناسی [ویرایش]
واژه حقیقت وام واژه ای است که از واژه عربی حقیقة وارد فارسی شده است. معادل انگلیسی واژه حقیقت واژهٔ Truth می باشد.
تفاوت حقیقت و واقعیت [ویرایش]
حقیقت شامل ذات هر چیزی بوده و غیر قابل تغییر است و به همین دلیل بر خلاف واقعیت امری است که لزوما با برهان های علمی قابل اثبات نیست. در بسیاری موارد حقیقت ( به دلیل اینکه از دسترس انسان به حیطه ذات به دور است )به نوع نگرش افراد بستگی پیدا میکند. بطور مثال واقعیت و حقیقت واقعه کربلا را می توان به این دو صورت بیان کرد.
واقعیت: حسین و یارانش به سمت کوفه حرکت کردند، لشکریان یزید در محلی به نام کربلا بر آنها حمله کردند، و حسین کشته شد. و یزید پیروز این جنگ بود.
اما حقیقت به عقیده یک راوی از این واقعیت می تواند این باشد:
در واقعه کربلا امام حسین و یاران با وفایش برای نجات دین اسلام تصمیم به هجرت به کوفه گرفتند. اما لشکریان یزید ملعون به آنان حمله کردند و در این واقعه امام حسین به شهادت رسید. و امام حسین توانست با نثار خون خود اسلام را زنده نگاه دارد و به حق او پیروز این میدان بود.
و یک راوی دیگر می تواند این طور آن را بیان کند:
حسین بن علی با سوء استفاده از نسبت خانوادگی خود با پیامبر با گروه اندکی فتنه گر برای محاربه با حضرت یزید خلیفهٔ مشروع مسلمین به کوفه حمله کرد. امپراتوری استکباری روم و باقی ماندهٔ سلطنت طلبان ایرانی و منافقین خوارج هم به حمایت از او پرداخته و به تفرقه در میان مسلمانان و ضعف نظام اسلامی امیدوار شده بودند. مردم کوفه که ابتدا تحت تأثیر سفسطه های او قرار گرفته بودند با خطبه های روشنگرانهٔ عبیدالله بن زیاد به حقیقت موضوع آگاه شده و حماسهٔ بصیرت آنان در روز عاشورا طومار حیات فتنه گران را درهم پیچید.
همانطور که می بینید برای اثبات واقعیت این موضوع می توان برهان هایی از جمله کتب تاریخ آورد. اما در مورد حقیقت نمی توان این کار را کرد. این به این معنی نیست که حقیقت چون همیشه اثبات پذیر نیست دارای درصد صحت کمی است زیرا امکان صحت آن همیشه وجود دارد.
اگر در ریشهٔ واژگان حقیقت و واقعیت دقیق شویم، تفاوت هایی را مشاهده می کنیم. ریشهٔ کلمهٔ حقیقت، "حق" به معنای راستی و درستی است و ریشهٔ کلمهٔ واقعیت، "وَقَعَ" به معنای رویدادن و یا اتفاق افتادن است. حقیقت، اشاره به ماهیت راست و درست دارد و واقعیت اشاره به امور عینی و یا اموری که اتفاق می افتند.
یک نگرش افراطی حقیقت یک واقعه تاریخی را جز بیان عواطف و احساسات گوینده در رابطه با آن واقعه نمیداند.
حقیقت و واقعیت در اندیشه های متفکران و فلاسفه [ویرایش]
در یونان باستان، نوعی تفکر اسطوره ای نسبت به مقولهٔ حقیقت و واقعیت وجود داشته که طی سیر تحول به مذهب و باورهای مذهبی تبدیل شده است. این مساله در هر تمدن دیگری نیز مشاهده می شود. تمدن های بین النهرین، هند و چین همگی چنین سیر تحولی را طی کرده اند.
تفکر اسطوره ای، طی تکاملش به صورت مثالی افلاطونی رسید که گونه ای تفکر مذهبی است. در اندیشه های مذهبی مانند سه مذهب زرتشتیت، مسیحیت و اسلام تمایز و جدایی واقعیت مادی و حقیقت وجود دارد.
دیدگاه عرفا پیرامون حقیقت و واقعیت، شکل متکامل تفکرات دینی است.
آراء و اندیشه های متفکرین دوران مدرن و همچنین تحولاتی که در نوع نگاه انسان ها در جامعهٔ مدرن نسبت به حقیقت حاصل شده، باعث شده است تا مسیر گسست از اندیشه های اسطوره ای به اندیشه های دینی در دوران مدرن دچار واگشت و یا تغییر مسیر شود. یعنی تمایز و گسست حقیقت و واقعیت دوباره به اتحاد آن دو منجر شده است. در اصل، ظهور رئالیسم جدید و همچنین اومانیسم مدرن، نمایانگر گونه ای بازگشت به اصول کلاسیک یونانیان است. بشر در دوران مدرن اعتقاد یافت که طی سالیان درازی، دچار خطا شده است، از این رو دوباره به تفکر یونانی رجعت کرد.
در اندیشه های ماتریالیست ها و مارکسیست ها از جمله فوئرباخ، مارکس و انگلس و پیروان آن ها، ماده گرایی که خود یکی از ثمرات مدرنیته است، نمایشگر رجعت انسان به یکی انگاشتن حقیقت و واقعیت است. با این تفاوت که از نگاه ماتریالیست ها، حقایق، قوانینی هستند که بر واقعیات حاکم اند. به طور مثال، نیروی محرکهٔ تاریخ که بر وقایع تاریخی احاطه دارد، حقیقتی دربارهٔ جهان و هستی است.
اندیشه های فردریش ویلهلم نیچه، فیلسوف نامدار آلمانی دربارهٔ حقیقت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چون او، نوع نگاه انسان به حقیقت را دگرگون کرد و با وهمی خواندن حقیقت، به تبیین یک نگاه کاملا نسبی گرایانه پرداخت. نسبیت حقیقت که با نیچه آغاز شد در نهایت به مکاتب و تفکراتی از جمله هرمنوتیک، مکتب فرانکفورت و پست مدرنیسم منجر شد.
اندیشه های نسبی گرایانهٔ نیچه در باب حقیقت و واقعیت به شکلی رادیکال در آراء متفکران پست مدرنی چون ژان فرانسوا لیوتار، ژاک دریدا، ژیل دلوز، میشل فوکو و ژان بودریار دوباره مطرح شد. استاد ایلیا.م.رام الله نیز تفاوت حقیقت با واقعیت را اینگونه توصیف میکنند:« حقیقت بوده هست و خواهد بود. ازلی و ابدی است. لیکن واقعیت «بوده» اما شاید دیگر حالا نباشد. یا الان هست اما چه بسا بعدا نباشد و شاید هم نه در گذشته بوده و نه در حالا بلکه در «آینده» واقع شود. واقعیت «هست» است و حقیقت هستی «هست» است. هست جزیی از هستی است، اما هستی جزیی از هست نیست... حقیق زنده و حاضر است وانگهی لایتناهی و نامحدود است. اما واقعیت ممکن است چنین نباشد. که اگر بود جزیی از جریان حقیقت بود.
جستارهای وابسته [ویرایش]
واقعیت
منابع [ویرایش]
↑ معنی واژه حقیقت در فرهنگ معین
[نهفتن]
ن • ب • و
تصوف
مفاهیم
احسان نور مقام حال منزل یقین فنا بقاء حقیقت معرفت نفس سلوک لطائف سته
جهان بینی
کشف ما ...
محمدصادق
واقعیت آن چیزی است که میشنوی اما حقیقت آن چیزی است که اتفاق افتاده
ایمان
حقیقت خیلی بهتره دروغ و دورنگی
شهریار آریابد
در پارسی " آمیغ ، اور evar " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اوری=رئالی = حقیقی
اورگر = رئالیست = حقیفت گرا
اوریک = رئالیستیک
آمل ب.خ
حقیفت قابل اثبات کردن است .واقعیت یک نگازش تاریخی وفرضیه اصولی و برای اثبات ان باید دلیل اورد
فر کیانی
واژه حق از ریشه پیشاهندواروپایی ħhaḱ به معنای هدایت کردن یکراست راندن امر کردن to direct to guide to command شکل دیگر واژه تخارستانی آک* است که به شکل آز در واژه ایرانی ناواز به معنای ناوخدا هدایت کننده ناو به کار رفته است. عرب از ریشه فرضی حق ق واژگان جعلی تحقیق محقق حقیقت حقوق و محق را به دست آورده است.*پیرس:

The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship By Allan R. Bomhard, John C. Kerns

هومن دبیر
راستدار
با سپاس از واکاوی فرکیانی
غفار
بایستگی،شایستگی،روا،سزاوار
قندی
با سلام
منعکس نمودن انعکاس واقعیت در ذهن انسان توسط انسان حقیقت نام دارد که هم می تواند با واقعیت تطابق داشته باشد که در این صورت آنرا صحیح، راست و درست می نامییم و هم می تواند بر واقعیت منطبق نباشد، آنگاه آنرا اشتباه، ناصحیح، نادرست و بدور از حقیقت تعریف خواهیم کرد. یا اینکه می توان گفت که حقیقت چیزی دیگه ای نیست غیر از تعریف و توصیف انسان از واقعیت. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده است که واقعیت را شناسایی کند و آنرا بشناسد و یا به شناخت آن برسد، اما برای انسان مقدور نیست که کل واقعیت را شناسایی کند، لذا انسان در تمامی اعصار گذشته و آینده فقط بخشی از واقعیت را در یابد و آنرا با فهم و عقل و قوه خیال خود تعریف کند، آنرا ترسیم نماید و شرح دهد، حال چه منطبق با واقعیت و چه معکوس آن، یا وارونه جلوه دادن واقعیت.
مثال : همگی ما با این احساس آشنائی داریم که خورشید هر روز از شرق طلوع میکند و غروب در غرب غروب میکند. اما واقعیت این است که خورشید نسبت به زمین سر جای خود ثابت ایستاده است و زمین دور محور خود در حالت حرکت چرخشی می باشد و این حرکت تحت تابش دائمی نور خورشید باعث ایجاد شب و روز میگردد و همچنین حرکت زمین به دور خورشید فصول را ایجاد میکند.چون انسان در اعصار گذشته این واقعیت را نمی شناخته، لذا از انعکاس واقعیت در ذهن خود نتوانسته است به شناختی برسد که حقیقت داشته باشد.در اینجا دو انعکا س از دو واقعیت در ذهن انسان صورت گرفته است که یکی حرکت ظاهری خورشید روی سر او در آسمان و دیگری ثابت بودن زمین زیر پای او.
مثال : همگی ما با فازهای ماه آشنائی داری، هلال ماه، نیم ماه و ماه چهارده یا ماه کامل. این نامگذاری ها در عصری صورت گرفته است که واقعیت ماه به شکل یک قرص دایره ای(مسطح)
در ذهن انسان انعکاس یافته و این نامگذاری ها که همان تعریف واقعیت باشد، امروز میدانیم که منطبق بر واقعیت نیستند و لذا صحیح نمی باشند. واقعیت این است که ماه دارای یک شکل کروی میباشد و در حین مشاهده ماه در حالت نیم ماه ، مشاهده گر در واقع یک چهارم و یا ربع ماه را می بیند و در مشاهده ماه کامل یا ماه چهارده، نیمی از ماه قابل رویت است و نه کل ماه. در ضمن بیشتر ما انسانها با مشاهده حرکت و مسیر ماه این احساس و برداشت را داریم که مثل حرکت ظاهری خورشید از شرق به سمت غرب حرکت می کند، در صورتیکه واقعیت و حقیقت این است که کره ماه از سمت غرب به سمت شرق حرکت می کند. بنابراین انعکاس واقعیت در ذهن انسان نیاز به آگاهی و شناخت دارد که بتواند به صورت حقیقت دوباره بر واقعیت منعکس شود و با آن مطابقت یابد. اگر باور داشته باشیم که خداوند وجود دارد و حقیقت مطلق است، ضرورتا
باید بر واقعیت تطابق داشته باشد زیرا واقعیت وجود دارد.بنابر این خود واقعیت مطلق است و چیزی نیست غیر از خداوند. زیرا چیزی که بر واقعیت منطبق نباشد حقیقت ندارد. اما به نکته باید توجه داشته باشیم که این واقعیت که خود جزئی از آنیم ، همیشه این طور نبوده است که در حال حاظر است و همیشه هم این طور باقی نخواهد ماند بلکه بینهایت ( البته بطور نسبی بیشمار ) شکل ها و فرمها و محتوا ها به خود خواهد گرفت. اگر یک ره رو راه حق به واقعیت پشت کند، جهت حرکت او بر خلاف حقیقت خواهد بود. غیب بودن خداوند به این معنا نیست که او خارج از واقعیت است و انسان نمی تواند اورا به رویئت بکشد و اورا حس کند، بلکه فرمها و محتواهای خود واقعیت که تا پیدایش انسان روی کره زمین به ظهور رسیده و آنهایی در آینده ایجاد خواهند شد که انسان در قید حیات محدود خود نمی تواند آن ها را تجربه نماید. مفاهیم واقعیت و حقیقت قبل از پیدایش انسان وجود نداشتند. پس ازین که پا به عرصه وجود گذاشت شروع به نامگذاری موجودات زنده و غیر زنده نمود و مفاهیم واقعیت و حقیقت را خلق کرد مثل مفاهیم دیگه.
نیازعلی شمس
هوده،هودگی
هوده
هوده . [ دَ / دِ ] (اِ) به معنی حق و راست و درست باشد چنانکه بی هوده ناحق و باطل و هرزه را گویند.
◄ (ص ) به معنی کهنه هم به نظر آمده است . (برهان ).


ملینا
حقیقت، یعنی به راستی، در واقع راستش .
نیازعلی شمس
دوستان پارسی جوی این نکته را درنگرند که دو واژه حقیقت و واقعیت در تازی همسان نیستند ،و از دیدگاه اینجانب نباید راستینه را در اینجا به کار بست.
بادرود
Sandi
نفس الامر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حقیقت و واقعیت   • حقیقت زندگی   • حقیقت چیست   • حقیقت حصین   • معنی حقیقت   • تعریف حقیقت و واقعیت   • شعر حقیقت   • مفهوم حقیقت   • معرفی حقیقت   • حقیقت یعنی چی   • حقیقت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقیقت

کلمه : حقیقت
اشتباه تایپی : prdrj
آوا : haqiqat
نقش : اسم
عکس حقیقت : در گوگل

آیا معنی حقیقت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )