حزنت

لغت نامه دهخدا

حزنت. [ ح َ زَ ن َ ] ( ع اِ ) رجوع به حزنه شود.

پیشنهاد کاربران

عن
ناراحت شدم مفرد
ناراحت
ناراحت شدم

ناراحت شدم
ناراحت شدم مفرده
ناراحت شویم

بپرس