برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1479 100 1
شبکه مترجمین ایران

حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران

حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران در دانشنامه آزاد پارسی

حزب سوسیالیست ملّی کارگران ایران (سومکا)
از احزاب سیاسی ایران در دورۀ پهلوی. در دهۀ ۱۳۲۰ به رهبری داود منشی زاده ، به طرفداری از آلمان نازی، تشکیل شد. در برخی تحلیل ها، احزابی چون سومکا و آریا را که با نام هواداری از آلمان فعالیت می کردند، به عوامل انگلستان و سرلشکر حسن ارفع نسبت داده اند. پس از تشکیل سومکا، جمعی از پان ایرانیست ها به رهبری امیرشاپور زندنیا با انشعاب از حزب پان ایرانیست به سومکا پیوستند. اعضا و هواداران حزب سومکا در مواجهه با یکدیگر سلام هیتلری می دادند و با بستن بازوبند و پوشیدن لباس همشکل (اونیفورم ) از دیگران متمایز می شدند. ازجمله اعضای این حزب داریوش همایون بود. حزب سومکا روزنامۀ سومکا را منتشر می کرد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران   • مفهوم حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران   • تعریف حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران   • معرفی حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران   • حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران چیست   • حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران یعنی چی   • حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران

کلمه : حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران
اشتباه تایپی : pcf s,sdhgdsj lgd ;hv'vhk hdvhk
عکس حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران : در گوگل

آیا معنی حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )