حرکت پاندولی

پیشنهاد کاربران

اونگ
جسم آویخته ای که حرکت نوسانی داشته باشد مانند آویز ساعت دیواری که به چپ و راست حرکت می کند. 2 - رقاصک ، آونگ .
حرکات یا حرکت های نوسانی یا دورانی . . .
جسمی که بر روی چیزی آویزان شده و حرکت میکند
نوسان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما