حاصل ضرب

/hAselezarb/

معنی انگلیسی:
product

لغت نامه دهخدا

حاصل ضرب. [ ص ِ ل ِ ض َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنچه از ضرب چند عدد در یکدیگر بدست آید، مثلاً حاصل ضرب 5 در 6، سی باشد: 30 = 6 * 5.

فرهنگ فارسی

آنچه که از ضرب چند عدد بدست آید

مترادف ها

product (اسم)
محصول، حاصل، حاصلضرب، فرااورده، مجموع یا حاصل ضرب

productive (صفت)
تولید کننده، پربار، حاصلضرب، مولد ثروت، پر حاصل

فارسی به عربی

منتج

پیشنهاد کاربران

حاصل ضرب: همتای پارسی این واژه ی عربی این است:
آیام ( سغدی ) : حاصل؛ لُس los ( دری ) : ضرب.
بسایند
حاصل ضرب / hAselezarb / به برگزیده ها اضافه شد

بپرس