جینگا

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/jingaa/ محل کوبیدن خرمن در زمینی هموار و دایره شکل به قطر تقریبی ده متر - محل ویژه ای که دام ها برحسب عادت به آن جا روند

پیشنهاد کاربران

جینگاه:جین+گاه به معنی خرمن گاه بوده، این واژه در کجور مازندران کاربرد داشته و از گذشته های دور که خرمن گندم و جو با اسب صورت می گرفت باقی مانده.
جینگاه پا: نام منطقه ای در نیمور، از روستا های کجور مازندران
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما